Σεμινάριο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Transfer Pricing) Νόμοι 4172/2013 (ΚΦΕ) & 4174/2013 (ΚΦΔ)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το Transfer Pricing.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να ενημερώσει για το θεσμικό κυρίως φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για τα θέματα υπερτιμολογήσεων – υποτιμολογήσεων ή άλλως Transfer Pricing στις περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών.

Θέματα σεμιναρίου:

1.Έννοια και Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων, άρθρο 2 του ν. 4172/2013
• Κατηγορίες συνδεδεμένων
• Πρακτικά παραδείγματα περιπτώσεων συνδεδεμένων προσώπων
2.Υπόχρεοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών ν. 4174/2013
• Με βάση τον κύκλο εργασιών
• Ποια είναι τα όρια ανά υπόχρεο πρόσωπο
• Πρακτικά παραδείγματα υποχρέωσης ή απαλλαγής τεκμηρίωσης τιμών
3.Κατηγορίες Συναλλαγών προς Τεκμηρίωση & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ
• Είδη συναλλαγών
• Λειτουργική ανάλυση οντοτήτων
4.Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών
• Παρουσίαση Παραδοσιακών και Μη Παραδοσιακών Μεθόδων
• Πρακτικά Παραδείγματα ανά Μέθοδο
• Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών.
• Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους & η χρήση τραπεζών πληροφοριών
5.Παρουσίαση των περιεχομένων του Φακέλου Τεκμηρίωσης
• Τι πληροφορίες απαιτούνται ανά ενότητα
• Προτεινόμενη δομή φακέλου τεκμηρίωσης
• Περιεχόμενο τόσο του Βασικού όσο και του Ελληνικού φακέλου
6.Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών
• Παρουσιάση Ενοτήτων
• Ανάλυση και Διευκρινίσεις
7.Προθεσμίες Κατάρτισης του Φακέλου Τεκμηρίωσης και Υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών-Πρόστιμα και Κυρώσεις
• Μεταβολές στα πρόστιμα των χρήσεων πριν από την 01-01-2014
• Τι ισχύει σήμερα τόσο σε περίπτωση μη υποβολής ή μη τεκμηρίωση και τι σε περίπτωση που ο συνοπτικός πίνας ή ο φάκελος είναι ανακριβής ή ατελής Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015.
8.Τιμολόγησης (APA – Advance Pricing    Agreements)
• Ανάλυση διαδικασίας
• Παρουσίαση Εντύπων – Διευκρινίσεις
 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2105198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr