Σεμινάριο

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ή Δ.Λ.Π.

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ορκωτός ελεγκτής λογιστής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 25-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 και ώρες 17.00-21.30
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων και σε Στελέχη Λογιστηρίων

Σκοπός σεμιναρίου:

Θεωρία και πράξη των Δ.Π.Χ.Π.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Όλα τα σε ισχύ Δ.Π.Χ.Π. που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα Δ.Λ.Π. 1-41 και τα Δ.Π.Χ.Π. 1-7, περιλαμβανομένων των σχετικών διερμηνειών
  • Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και του Ν. 2190/20 σχετικά με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
  • Οι τάσεις και οι διεθνείς εξελίξεις των Δ.Π.Χ.Π. τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον υπόλοιπο κόσμο
  • Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
  • Η τεχνική της επαναδιατύπωσης των οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, σε οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Π., με απλά πρακτικά παραδείγματα
  • Η σύνδεση των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται σύμφωνα με την Φορολογική νομοθεσία με τις οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Π., μέσω των αναβαλλόμενων φόρων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198158 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr