Σεμινάριο

FINANCE FOR NON-FINANCIAL EXECUTIVES

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΙΤΗΣ

CJBS. GMCA ,MBA Corporate Strategy & Finance, BA Economics. International Business, Strategic & Performance Management. Executive Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 12
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
350

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Νοεμβρίου και ώρες 16:00-22:00 και 10:00-16:00, αντίστοιχα.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Επαγγελματίες, μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη ή επαρκή κατάρτιση στα χρηματοοικονομικά και τη λογιστική που αισθάνονται την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρύτητα και γνώση στους τομείς αυτούς, προκειμένου να εκπληρώσουν καλύτερα τα καθήκοντά τους και να προχωρήσουν περαιτέρω. Tο πρόγραμμα θα είναι επίσης ωφέλιμο σε υποψήφιους προς μετακίνηση σε ρόλους οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - ερευνητές που θέλουν να εντρυφήσουν στο χώρο του Value-based Management.

Σκοπός σεμιναρίου:

Τα σύγχρονα στελέχη εκτός της εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσής τους πρέπει και να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας λογιστικούς και χρηματοοικονομικούς όρους, ειδικά σε διεθνή περιβάλλοντα. Χρειάζεται, συνεπώς, να γνωρίζουν πως μετριέται η οικονομική επιτυχία προκειμένου να αποδώσουν καλύτερα, καθώς οι καθημερινές αποφάσεις τους επιδρούν, αναπόφευκτα, στα μεγέθη και την πορεία της επιχείρησης.

 

Μέσα από επιλεγμένες εφαρμογές, συζήτηση και παραδείγματα το πρόγραμμα «απομυθοποιεί» τη γλώσσα της χρηματοοικονομικής διοίκησης για στελέχη με μικρή ή καθόλου προηγούμενη γνώση των θεμάτων. Αποτελεί μια σύνθεση - επισκόπηση βασικών αρχών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ορθή λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό - έλεγχο στρατηγικής και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων. Εξοικειωνόμαστε με τις Οικονομικές Καταστάσεις και αντλώντας στοιχεία μέσα από αυτές προσεγγίζουμε τον «Επιχειρηματικό Κίνδυνο», εμβαθύνοντας στις έννοιες «Κεφάλαιο Κίνησης», «Νεκρό Σημείο», «Βιωσιμότητα», «Μόχλευση», «Αποδοτικότητα» και «Δημιουργία Αξίας».

 

Oι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, κατανοώντας πως ενσωματώνονται αυτές οι έννοιες στις στρατηγικές και τις οικονομικές επιδόσεις του οργανισμού τους. Θα μάθουν πως να αναγνωρίζουν «ευαίσθητα» σημεία, πως να αξιολογούν καλύτερα τους κινδύνους και τα οφέλη, και πως να επικοινωνούν τους οικονομικούς στόχους και επιδόσεις των τμημάτων τους με στελέχη άλλων διευθύνσεων. Θα μπορούν να αντιλαμβάνονται πληρέστερα τη δική τους συμβολή στην συνολική επιτυχία του οργανισμού τους μέσα από τη λήψη καλύτερων και πιο ενημερωμένων αποφάσεων.

Θέματα σεμιναρίου:

 

Α.  Επισκόπηση Οικονομικών Καταστάσεων
• Περιουσιακή & Κεφαλαιακή Δομή της Επιχείρησης
• Καταστάσεις Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ταμειακών Ροών
• Τι φανερώνουν και τι δεν αποκαλύπτουν. Που θα εστιάσει ένας εξωτερικός αναλυτής
• Μεικτά & Λειτουργικά Αποτελέσματα
• Profits Vs Cash Flow: Η διαφορά των Λογιστικών Κερδών από τις Ταμειακές Ροές
• Παράδειγμα Δημοσιευμένων Καταστάσεων

 

Β.  Κεφάλαιο Κίνησης & Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση
• Εμπορικός & Λειτουργικός Κύκλος της επιχείρησης
• Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης. Τι είναι και πως υπολογίζεται
• Η Δυναμική του Κεφαλαίου Κίνησης. Διαχείριση, Πηγές & Αιτίες Ανεπάρκειας
• Ταμειακός Προγραμματισμός
• Πολιτικές Χρηματοδότησης των Assets της επιχείρησης 

 

Γ.  Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός & Έλεγχος
• Ανάλυση «Νεκρού Σημείου» (Break Even Point), «Συνεισφοράς» (Contribution) και «Περιθωρίου Ασφαλείας» (Safety Margin) 
• Διαστάσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου
• Πρόβλεψη Πιθανότητας Πτώχευσης με χρήση Αριθμοδεικτών
• Συμπτώματα οικονομικής δυσχέρειας μέσα από τις Οικονομικές Καταστάσεις
• Ανάλυση Μόχλευσης
• Πώς επιδρά η Διάρθρωση Κόστους στην Κερδοφορία και στη χάραξη Στρατηγικής
• Μέτρηση «Ευαισθησίας» των Λειτουργικών Κερδών στις μεταβολές των Πωλήσεων
• Χρηματοοικονομική Δομή. Ξένα & Ίδια Κεφάλαια

 

Δ.  Μέτρηση Αποδοτικότητας
• Απόδοση Ιδίων (ROE) & Απασχολούμενων Κεφαλαίων (ROCE)
• Η επίδραση του Δανεισμού (Financial Leverage) στην Αποδοτικότητα   
• Στοχοθέτηση & Μέτρηση Απόδοσης υπό τo πρίσμα Δημιουργίας Αξίας
• Εργαλεία Στοχοποίησης Αδυναμιών - The Value Tree Model
• Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA) 
• Τι είναι και πως υπολογίζονται οι «Ελεύθερες» Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow)
• Ροές προς την Εταιρεία (FCFF) & Ροές προς τους Μετόχους (FCFE)

 

Ε.  Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
• Πότε μια Επένδυση θεωρείται «Σωστή» επιλογή;
• Μέθοδοι Αξιολόγησης - Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV), Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR), Περίοδος Επανείσπραξης (Payback Period)
• Pros & Cons. Δημιουργία Αξίας & Πηγές Αβεβαιότητας

 


Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr