Σεμινάριο

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Προετοιμασία για τον Προσδιορισμό & τη Φορολογία των αποτελεσμάτων της περιόδου 2018)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε λογιστικά γραφεία, λογιστές, βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 2018. Πως πρέπει να προσαρμοσθούν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (απλογραφικών – διπλογραφικών) για να συνταχθεί ορθά το έντυπο Ε3. Προσδιορισμός, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του εντύπου Ε3 μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Θέματα σεμιναρίου:

1. Λογιστική και φορολογική βάση - Διαφορές

 • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. Από ποια γεγονότα – συναλλαγές δημιουργούνται και πως παρακολουθούνται
 • Προσωρινές (χρονικές) διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης στα έσοδα και στα έξοδα – Από ποια γεγονότα – συναλλαγές δημιουργούνται και πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές – Πως πρέπει να συμπληρωθεί ο Πίνακας Ε’ του εντύπου Ε3 και ποια είναι τα δεδομένα που μεταφέρονται στους σχετικούς υποπίνακες – Αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής

2. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων

 • Ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

3. Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας
 • Γενικές αρχές

4. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των εσόδων

 • Λογιστική αναγνώριση των εσόδων
 • Χρόνος κτήσης του εισοδήματος σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
 • Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά η περίπτωση εσόδου από παροχή υπηρεσίας που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση στην οποία καθίσταται απαιτητή η αμοιβή
 • Πως αντιμετωπίζονται λογιστικά και φορολογικά τα έσοδα από την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων

5. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών

 • Λογιστική αναγνώριση των δαπανών
 • Βασικός κανόνας έκπτωσης των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
 • Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά και φορολογικά η συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας που ολοκληρώνεται σε επόμενη χρήση, (ΠΟΛ. 1094/30.6.2016)
 • Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται εμπρόθεσμα ή/και εκπρόθεσμα
 • Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από την τελική εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του Ε.Φ.Κ.Α. Υπό ποιες προϋποθέσεις δημιουργούνται προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής

6. Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση φόρων - τελών

 • Φόρος εισοδήματος (έξοδο περιόδου). Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται εγγραφή του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Τέλος επιτηδεύματος
 • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων εκτός φόρου εισοδήματος – Πως επηρεάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου
 • Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων για φόρο εισοδήματος – Πως επηρεάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Λοιποί φόροι - τέλη

7. Προσαρμογή δεδομένων λογιστικών αρχείων για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 σύμφωνα με τις αρχές των Ε.Λ.Π. και τις απαιτήσεις του Κ.Φ.Ε.

 • Επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μεταφερθούν τα δεδομένα στον Πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3, (μέσω των σχετικών υποπινάκων Ζ1, Ζ2 και Ζ3)
 • Επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο λογιστικό σχέδιο, ειδικά στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014, έτσι ώστε να μεταφερθούν τα δεδομένα στον Πίνακα Ζ’ του εντύπου Ε3, (μέσω των σχετικών υποπινάκων)

8. Έντυπο Ε3 – Μεθοδολογία συμπλήρωσης

 • Πως θα συμπληρωθούν οι κωδικοί για να προσδιορισθούν τα αποτελέσματα της περιόδου είτε τηρείται απλογραφικό είτε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη φύλλου μερισμού δαπανών – Πως θα κατανεμηθούν οι δαπάνες στις μικτές επιχειρήσεις. Ποιες δαπάνες συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κόστους των πωληθέντων. Παραδείγματα με ενδεικτικά υποδείγματα
 • Συμπλήρωση Πίνακα Ζ’ και υποπινάκων
 • Συμπλήρωση Πίνακα Δ’ και υποπινάκων
 • Συμπλήρωση Πίνακα ΣΤ’
 • Πως ο έλεγχος θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που θα αποτυπωθούν στον υποπίνακα Ζ2, (ανάλυση διάφορων λειτουργικών εξόδων)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr