Σεμινάριο

Βασικές Οικονομικές Γνώσεις για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρες 17:00-22:00.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Τό σεμινάριο άπευθύνεται σέ έπαγγελματίες ίδιοκτήτες μικρομεσαίων έπιχειρήσεων πού ένδιαφέρονται νά βελτιώσουν τίς γνώσεις τους στόν τρόπο λήψεως άποφάσεων καί στή σωστή έφαρμογή αύτών τών άποφάσεων ούτως ΄ώστε νά γίνουν πιό άποδοτικοί.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων στο χώρο  των επιχειρηματικών αποφάσεων σέ έπιχειρηματίες πού δραστηριοποιούνται στόν χώρο τού λιανικού έμπορίου , ούτως ώστε νά είναι σέ θέση νά διοικήσουν τήν έπιχειρηματική τους μονάδα κατά τρόπον άποτελεσματικότερο οίκονομικά.

Στόχοι του προγράμματος:

Μετά  την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
• Αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι που να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος
• Να κατανοήσουν  πλήρως τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Θέματα σεμιναρίου:

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
o Βραχυπρόθεσμοι στόχοι
o Μακροπρόθεσμοι στόχοι
o Εννοια κινδύνου καί άβεβαιότητος

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
o Προσφορά καί Ζήτηση προιόντος
o Εννοια τής παραγωγής
o Ανάλυση κόστους
o Μορφές άγοράς

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
o Είδη προβλέψεων
o Μεθοδολογία προβλέψεων
o Βήματα στήν διαδικασία πρόβλεψης
o Βασικές έννοιες γραμμικού προγραμματισμού


4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
o Προσδιορισμός καί άνάλυση τού κεφαλαίου κινήσεως
o Απαιτήσεις
o Αποθέματα
o Διαθέσιμα
o Πιστωτές
o Ταμειακός προγραμματισμός
                                                                      

5. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
o Σταθερά / Μεταβλητά Κόστη
o Άριστο Επιχειρηματικό Σχέδιο
o Επίδραση Σταθερών Δαπανών στην Τιμολογιακή Πολιτική
o Βασικές έννοιες κοστολογήσεως προιόντος / ύπηρεσίας
o Ιστορικό κόστος σέ σχέση μέ πραγματικό κόστος
                                               
6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
o Ο Ρόλος τού Νεκρού Σημείου
o Προσδιορισμός συνεισφοράς προϊόντος
o Λειτουργική Μόχλευση
o Πρόβλεψη κόστους

                                                                             
7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΩΝ
o Βραχυπρόθεσμες αποφάσεις με περιορισμό πόρων
o Κόστος Ευκαιρίας
o Ανάλυση Ευαισθησίας

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ
o Προσδιορισμός τιμής προϊόντος
o Μακροπρόθεσμη Πολιτική Τιμών
o Επίδραση σταθερών δαπανών στην τιμή τού προϊόντος

9. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
o Εννοια τής πίστωσης πρός τόν πελάτη
o Επιμήκυνση περιόδου πίστωσης καί έπιπτώσεις
o Εννοια τής έπισφάλειας καί έπιπτώσεις στήν διαμόρφωση τής σωστής πιστωτικής πολιτικής
o Εννοια τής έκπτώσεως καί κόστος έκπτώσεως
o Επίδραση τής πολιτικής τιμών στήν διαμόρφωση τής πιστωτικής πολιτικής

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
o Προϋπολογισμός και Προγραμματισμός
o Προϋπολογισμός και Ελεγχος
o Σύγκριση Προϋπολογισμού και τελικών αποτελεσμάτων
o Συζήτηση

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr