Σεμινάριο

Οι Αλλαγές για τις Ανώνυμες Εταιρείες (N.4548/2018) και τις Ε.Π.Ε. (Ν.4541/2018)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, (CPA, AIA, ACA), Managing Partner στην KRS AUDIT

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρες 17:00-22:00.

 

 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές φοροτεχνικούς και βοηθούς αυτών, ανώτερα και κατώτερα στελέχη οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, ορκωτούς ελεγκτές και ασκούμενους,
επιχειρηματίες.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με όλες τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο N.4548/2018 στις Ανώνυμες Εταιρείες και ο Ν.4541/2018 στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. 

Θέματα σεμιναρίου:

Εμπορικός Νόμος Ν.4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες)
v Πεδίο Εφαρμογής & κατηγοριοποίηση ανάλογα το μέγεθος, νεοϊδρυόμενες ΑΕ.
v Έναρξη εφαρμογής & Χρόνος Εναρμόνισης των Καταστατικών, καταργούμενες και
μεταβατικές διατάξεις.
v Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας & τροποποίηση του καταστατικού της
v Δυνατότητα Ίδρυσης Α.Ε με «Ιδιωτικό Συμφωνητικό »
v Μετοχικό Κεφάλαιο (ελάχιστο όριο, αξία κάθε μετοχής, είδη μετοχών)
v Υποχρεωτική Ονομαστικοποίηση των μετοχών και χρόνος προσαρμογής
v Αύξηση, Μείωση και απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου, προστασία δανειστών.
v Τρόπος μεταβίβασης μετοχών μετά την ονομαστικοποίηση τους
v Εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών & Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
v Διοικητικό Συμβούλιο (αριθμός μελών, κανόνες εκλογής, τρόπος συγκρότησης σε σώμα,
θητεία και αρμοδιότητες, απαρτία, σύνταξη πρακτικών και δημοσιότητα αυτών)
v Μονομελές Διοικητικό συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή
v Γενική Συνέλευση (πρόσκληση, ημερησία διάταξη, τόπος και τρόπος συνεδρίασης, απαρτία και
σύνταξη και δημοσιότητα πρακτικού)
v Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και εκλογή ελεγκτών
v Κεφαλαιακή επάρκεια & δικαιώματα μειοψηφίας
v Ετήσιες «Χρηματοοικονομικές» καταστάσεις αντί «Οικονομικές» & ετήσιες εκθέσεις
v Διάθεση κερδών (κανόνες και περιορισμοί, πραγματοποιημένα και μη κέρδη).
v Μέρισμα & προσωρινό μέρισμα «προμέρισμα» (τρόπος λήψης σχετικών αποφάσεων)
v Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, Ενδοομιλικές συναλλαγές, πράξεις ανταγωνισμού
v Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου (κανόνες και περιορισμοί)
v Ποινικές κυρώσεις για μέλη ΔΣ και Ελεγκτές
v Λύση και εκκαθάριση (λόγοι, διαδικασία)
Εμπορικός Νόμος 4541/2018 (Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης)
v Επωνυμία & απόδοση των όρων στις διεθνείς συναλλαγές
v Εταιρικό Κεφάλαιο & εταιρικά μερίδια (ελάχιστο ύψος)
v Αποτίμηση εισφορών σε είδος & Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
v Δυνατότητα ίδρυσης με «πρότυπο καταστατικό» και οι σημαντικότερες αλλαγές
v Προθεσμία τροποποίησης των καταστατικών έως 31/12/2021.
v Υποχρέωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των Ε.Π.Ε
v Δυνατότητα εξόδου των εταίρων
v Υποχρέωση πιστοποίησης της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου
v Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου αιτία θανάτου
v Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου
v Διάθεση Κερδών & Δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων αποθεματικών.
v Διαχειριστής, Διορισμός & Ανάκληση
v Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
v Απαιτούμενη πλειοψηφία για λήψη αποφάσεων, τροποποίηση κ.ο.κ
v Λύση της Ε.Π.Ε & διαδικασία εκκαθάρισης
v Δυνατότητα αναβίωσης της Ε.Π.Ε
v Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών Ε.Π.Ε
v Πλαίσιο σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
v Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε με Συμβολαιογράφο
v Το «πρόβλημα» με τον μειωμένο συντελεστή Χαρτοσήμου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr