Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myDATA

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Ημερίδα για λογιστές – φοροτεχνικούς και επιχειρηματίες.

Σκοπός σεμιναρίου:

Τι ισχύει για τις διαδικασίες ελέγχου επιχειρήσεων, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017, τα νέα στοιχεία μετά την έκδοση της απόφασης του Β’ τμήματος του ΣτΕ 2439/2017, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας και την επίδραση της πλατφόρμας myDATA (ηλεκτρονικά βιβλία) στον έλεγχο των επιχειρήσεων.

Θέματα σεμιναρίου:

1. Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων

 • Διαδικασία ελέγχου χρήσεων από 2003 έως και 2012 – Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κρίσης των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων ως ανεπαρκών ή/και ανακριβών
 • Διαδικασία ελέγχου χρήσης 2013
 • Διαδικασία ελέγχου φορολογικού έτους 2014
 • Διαδικασία ελέγχου φορολογικών ετών 2015 και επομένων
 • Έμμεσες τεχνικές ελέγχου που αφορούν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες
 • Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
 • Ποιο είναι οι κίνδυνοι όσων έχουν υπαχθεί στις «ευνοϊκές» ρυθμίσεις των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016 σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν 2642/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
 • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1036/9.3.2017 (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1124/18.6.2015)
 • Πρόγραμμα ελέγχου των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1293/23.7.2017 

2. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου

 • Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 1738/2017
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

3. Νέα – Συμπληρωματικά στοιχεία

 • Διαμόρφωση του τοπίου μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ 2439/2017

4. Πλατφόρμα myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε.) – Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

 • Ποια είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία
 • Περιεχόμενο ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα – Ροή δεδομένων
 • Μοναδικός ΑΡιθμός Καταχώρησης
 • Εκδότης και Λήπτης παραστατικών – Ποιος διαβιβάζει τι
 • Διαβίβαση εσόδων, εξόδων και των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης
 • Προθεσμίες διαβίβασης
 • Τρόπος διασύνδεσης
 • Λειτουργία ειδικής φόρμας καταχώρησης
 • Ροή διαδικασίας
 • Συσχετισμός παραστατικών εκδότη και λήπτη
 • Συμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων – Πρώτη και δεύτερη αντιπαραβολή
 • Πότε η ασυμφωνία δηλώσεων και ηλεκτρονικών βιβλίων θεωρείται δικαιολογημένη και πότε αδικαιολόγητη
 • Αδικαιολόγητη ασυμφωνία και φορολογικός έλεγχος
 • Ενέργειες κατά την υποβολή των δηλώσεων

5. Μεταφορά της έδρας από την Ελλάδα σε χώρες μη συνεργάσιμες στο φορολογικό τομέα ή σε χώρες που παρέχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, «φορολογικοί παράδεισοι» - Δυνατότητες ελεγκτικού μηχανισμού
6. Έλεγχος δαπανών

 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
 • Φορολογική αντιμετώπιση των εικονικών, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων όταν ο λήπτης τελεί «καλή τη πίστη».
 • Έλεγχος σκοπιμότητας και προσήκοντος μέτρου των επιχειρηματικών δαπανών.
 • Εξέταση από τη φορολογική ελεγκτική αρχή κάθε δαπάνης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

7. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την επιχείρηση η οποία δεν έχει τηρήσει τα λογιστικά αρχεία και δεν έχει συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
8. Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (διαδικαστικές παραβάσεις, εγκλήματα φοροδιαφυγής)
9. Διάκριση παραβάσεων για την επιβολή προστίμων
10. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
11. Διαδικαστικές παραβάσεις και πρόστιμα
12. Παραβάσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
13. Εγκλήματα φοροδιαφυγής
14. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
15. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης – Πρόστιμα

 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Οι ευθύνες των λογιστών – φοροτεχνικών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του Ν.4174/2013
 • Παραδείγματα προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος (κατά δήλωση και κατ’ έλεγχο). Αναλυτικός προσδιορισμός της διαφοράς φόρου εισοδήματος, των τόκων και των προστίμων σύμφωνα με το Ν.4174/2013

16. Μη υποβολή δήλωσης
17. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.

18. Παρακρατούμενοι φόροι
19. Έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων

 • Περιεχόμενο
 • Υποβολή αντιρρήσεων
 • Χρόνος καταβολής προστίμων
 • Επιβαρύνσεις στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων

20. Ποια πρόστιμα βαρύνονται περαιτέρω με τόκους
21. Παρεμπόδιση ελέγχου, υπόθαλψη παραβάτη, συνέργεια στη διάπραξη φορολογικής παράβασης
22. Απαλλαγή από τα πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας
23. Επαρκής αιτιολογία καταλογιστικών πράξεων
24. Βάρος απόδειξης πλημμέλειας πράξης προσδιορισμού
25. Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης) της Α.Α.Δ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr