Σεμινάριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Management - Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 9-10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
300

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Τό σεμινάριο άπευθύνεται κυρίως σέ μεσαία στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όχι απαραίτητα οίκονομικής κατευθύνσεως , πού θέλουν νά αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στον ορθό τρόπο σχεδιασμού της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της επιχειρήσεως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν και στελέχη που έχουν επιχειρηματική εμπειρία σε άλλους τομείς αλλά ενδιαφέρονται στην απόκτηση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Σκοπός σεμιναρίου:

Σκοπός τού προγράμματος είναι ή παροχή βασικών γνώσεων πού είναι άπαραίτητες γιά τήν κατανόηση βασικών θεμάτων στό χώρο τής διοίκησης της διοίκησης της επιχειρήσεως. Το σεμινάριο διδάσκει τη πρακτική χρησιμότητα των βασικών οικονομικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την άσκηση της οικονομικής διοίκησης.

Μετά τήν όλοκλήρωση τού προγράμματος οί συμμετέχοντες
- θά έχουν τήν δυνατότητα νά άναπτύξουν άναλυτική σκέψη
- θά έχουν κατανοήσει πλήρως τίς τεχνικές διαχειρίσεως τών ρευστών διαθεσίμων καί τήν έλαχιστοποίηση τού κόστους αύτών
- θά είναι σέ θέση νά έφαρμόσουν τίς τεχνικές αύτές στόν δικό τους έπαγγελματικό χώρο.

Θέματα σεμιναρίου:

Α. Βασικά στοιχεία των Οικονομικών για το Μάνατζμεντ
    . Οικονομικά της αποτελεσματικής διοίκησης
    . Κατανόηση των αγορών
    . Αναγνώριση της χρονικής αξίας του χρήματος
    . Στόχοι των επιχειρήσεων

Β. Δυνάμεις της αγοράς: Προσφορά και Ζήτηση
    . Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς
    . Ισορροπία της αγοράς
    . Συγκριτική στατική ανάλυση

Γ. Διαδικασία και Κόστος Παραγωγής
    . Συνάρτηση παραγωγής
    . Ο ρόλος του Μάντζερ στη παραγωγική διαδικασία
    . Συναρτήσεις κόστους
    . Συναρτήσεις κόστους πολλαπλής παραγωγής
   

Δ. Διαχείριση των ανταγωνιστικών και μονοπωλιακών επιχειρήσεων
    . ΤέλειοςΑνταγωνισμός
    . Μονοπώλιο
    . Μεγιστοποίηση κερδών
    . Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
    . Ολιγοπωλιακές αγορές

Ε. Βασικές έννοιες για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
    . Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
    . Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες κερδοφορίας,αποδοτικότητος,ρευστότητος          και διάρθρωσης κεφαλαίων
    . Εννοια του κεφαλαίου κινήσεως
    . Ταμειακός κύκλος της επιχείρησης

ΣΤ. Ειδικά θέματα Επιχειρηματικής Στρατηγικής
    . Πολιτική μείωσης τιμών για αποτροπή εισόδου στην αγορά
    . Επιθετική τιμολόγηση για μείωση του ανταγωνισμού
    . Αστοχία της Αγοράς

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr