Σεμινάριο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν.4646/2019

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

-

Σκοπός σεμιναρίου:

Ειδικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για τα έτη 2019 και 2020.

Πως θα γίνει ο προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο 2019. Πως πρέπει να προσαρμοσθούν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (απλογραφικών – διπλογραφικών) για να συνταχθεί ορθά το έντυπο Ε3 και να αποφευχθούν λάθη. Προσδιορισμός, φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του εντύπου Ε3 μέσα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των κανόνων και πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής.

Θέματα σεμιναρίου:

1.Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα
 • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα

2.Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου

 • Ποια είναι τα βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό ή το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 105 εντύπου Ε3)
 • Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 212 εντύπου Ε3)
 • Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας. Ποια έξοδα συνδιαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 317 εντύπου Ε3)
 • Πως θα προσδιορισθεί το κόστος πωληθέντων παροχής υπηρεσιών. Ποια έξοδα διαμορφώνουν το κόστος πωληθέντων, (Κ.Α. 401 εντύπου Ε3)
 • Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη φύλλου μερισμού δαπανών
 • Πως θα κατανεμηθούν οι δαπάνες στις μικτές επιχειρήσεις
 • Προσδιορισμός μικτού αποτελέσματος περιόδου. Ποια είναι η σημασία των ποσοστών μικτού κέρδους και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις όταν αυτοί διαφοροποιούνται σημαντικά από περίοδο σε περίοδο
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και αποτελέσματος προ φόρων και τόκων (EBIT)
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων
 • Προσαρμογές για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου αποτελέσματος και του φόρου εισοδήματος (εξόδου) της περιόδου.
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος μετά από φόρους
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
 • Μεθοδολογία συμπλήρωσης εντύπου Ε3. Πως θα γίνει η προσαρμογή των δεδομένων των λογιστικών αρχείων για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 σύμφωνα με τις αρχές των Ε.Λ.Π. και τις απαιτήσεις του Κ.Φ.Ε.
 • Πως ο έλεγχος θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που θα αποτυπωθούν στον υποπίνακα Ζ2, (ανάλυση διαφόρων λειτουργικών εξόδων)
 • Ποιες είναι οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος
 • Πότε μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθίσταται ανακριβής και  ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ευθύνες λογιστή - φοροτεχνικού

3.Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση τεκμαρτών εσόδων και εξόδων (π.χ. ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε. με το Ν.4549/2018
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)

4.Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2019

 • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

5.Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης των αποτελεσμάτων της περιόδου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

 • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων προσωπικών εταιρειών με απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων κεφαλαιουχικών εταιρειών

6.Ανάλυση των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με το Ν.4646/2019 που αφορούν τα φορολογικά έτη 2019 και 2020

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr