Σεμινάριο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 ΜΑΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
90

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

.

Σκοπός σεμιναρίου:

Προσδιορισμός του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τους κανόνες των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. για την περίοδο 2019. Οι κύριες αλλαγές στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Αρχές, κανόνες και παραδείγματα προσδιορισμού του καθαρού και του φορολογητέου εισοδήματος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για την περίοδο – φορολογικό έτος 2019.

Θέματα σεμιναρίου:

Βασικοί κανόνες Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. βάσει των οποίων συντάσσονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα

 • Αρχή του δεδουλευμένου
 • Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Αναγνώριση εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
 • Αναγνώριση εξόδων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα
 • Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (μόνιμες και προσωρινές) στα έσοδα και στα έξοδα

Μεθοδολογία προσδιορισμού λογιστικών και φορολογικών αποτελεσμάτων περιόδου

 • Ποια είναι τα βήματα προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου των ατομικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων που τηρούν το απλογραφικό ή το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Προσδιορισμός μικτού αποτελέσματος περιόδου. Ποια είναι η σημασία των ποσοστών μικτού κέρδους (επί κόστους και επί πωλήσεων) και καθαρού κέρδους (επί πωλήσεων) και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις, όταν αυτοί διαφοροποιούνται σημαντικά από περίοδο σε περίοδο, κατά τον έλεγχο με τις έμμεσες μεθόδους της απόφασης Α.1008/2020
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων
 • Προσαρμογές για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος, (φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων). Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου αποτελέσματος και του φόρου εισοδήματος (εξόδου) της περιόδου.
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ποια είναι η σπουδαιότητα αυτών ειδικά σε διαδικασίες όπως ρυθμίσεις, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί κ.λπ.
 • Πότε μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθίσταται ανακριβής και  ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Ευθύνες λογιστή - φοροτεχνικού

Ειδικά θέματα που αφορούν τις εργασίες προσδιορισμού των ετησίων αποτελεσμάτων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων – νομικών οντοτήτων ανεξάρτητα αν τηρείται απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση τεκμαρτών εσόδων και εξόδων, (ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων)
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των χρηματοδοτικών μισθώσεων μετά τις μεταβολές που επήλθαν στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε. με το Ν.4549/2018
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του φόρου εισοδήματος (εξόδου περιόδου)
 • Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των λοιπών φόρων – τελών (ΕΝ.Φ.Ι.Α., διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων κ.λπ.)

Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων περιόδου 2019

 • Επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων κεφαλαιουχικών εταιρειών

Οι αλλαγές στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, (οδηγίες συμπλήρωσης των νέων κωδικών)

 • Έντυπο Ε3
 • Έντυπο Ε2
 • Έντυπο Ε1
 • Έντυπο Ν

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr