Σεμινάριο

ΕΞΥΠΝΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 5 ωρών και είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρες 17:00-22:00. 

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε επιχειρηματίες οικονομικούς διευθυντές λογιστές και κάθε ενδιαφερόμενο

Σκοπός σεμιναρίου:

H αποφυγή άσκοπων φορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων.

Θέματα σεμιναρίου:

Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει αναφορά για τους τρόπους και τις μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή άσκοπων φορολογικών επιβαρύνσεων και προστίμων.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά :

1. Στο νέο τρόπο φορολόγησης από το Φορολογικό έτος 2019, όλων των νομικών τύπων των εταιριών και των νομικών οντοτήτων γενικότερα, καθώς και τις αντίστοιχες επιλογές μας με παραδείγματα και εφαρμογές για τις καταλληλότερες ενέργειες.
2. Στην απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες του εξωτερικού ή την ίδρυση θυγατρικών  εταιριών στο εξωτερικό που αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) (φορολογικές ωφέλειες-κίνδυνοι).
3. Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα καθώς και στην έννοια της ίδρυσης υποκαταστήματος ελληνικής επιχείρησης στο εξωτερικό (διαδικασία, ωφέλειες, κίνδυνοι κλπ.) και στις φορολογικές υποχρεώσεις της εγκατάστασης αυτής στη χώρα μας.
4. Στα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωριστούν στη χώρα μας οι δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη καθώς και σε χώρες προνομιακού φορολογικού καθεστώτος αλλά και οι δαπάνες από το εξωτερικό γενικότερα.
5. Στην απαλλαγή των ενδοομιλικών μερισμάτων, του εσωτερικού και του εξωτερικού με παραδείγματα και εφαρμογές
6. Στο νέο ποινολόγιο και τι θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα στις επιχειρήσεις μας.
7. Στις ελεγχόμενες εταιρίες του εξωτερικού μετά τις τελευταίες αλλαγές στις προϋποθέσεις φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών τους στην Ελλάδα με παραδείγματα και εφαρμογές.
8. Στην αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας μας καθώς και στα τεκμήρια και τι θα πρέπει να προσέξουμε .
9. Στις εισροές χρηματικών πόσων προς το εσωτερικό της χώρας και στις εκροές χρηματικών ποσών προς το εξωτερικό της χώρας και τι θα πρέπει να προσέξουμε.
10. Στις επιλογές εκείνες και στους συνδυασμούς εκείνους σύμφωνα με τους οποίους δεν πληρώνονται υπέρμετρα φόροι εισοδήματος αλλά και ασφαλιστικές εισφορές.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr