Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28 ΜΑΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση και ερμηνεία των αλλαγών που έχουν επέλθει με το νόμο 3522/2006 Φ.Ε.Κ. 276/Α΄

Θέματα σεμιναρίου:

 • Είδη φορολογικών ελέγχων
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες, αρμοδιότητες υπηρεσιών ελέγχου
 • Τακτικός φορολογικός έλεγχος, προτεραιότητες τακτικού φορολογικού ελέγχου, υποχρεωτικές ελεγκτικές επαληθεύσεις, ανάλυση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005 ΚΑΙ 1087/10.6.2005 - παραδείγματα με συμπλήρωση των σχετικών εκθέσεων και φύλλων ελέγχου
 • Παραγραφή - παράταση χρόνου παραγραφής χρήσεων 2000 και 2001
 • Υποχρεωτικός έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, διαφορές, επιπτώσεις
 • Παραγραφή, παράταση χρόνου παραγραφής χρήσεων 2000 και 2001
 • Λογιστικές διαφορές, αιτιολόγηση αμφισβήτησης πορίσματος
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ελεγκτικής φορολογικής αρχής και της ελεγχόμενης επιχείρησης
 • Εξωλογιστικός προσδιορισμός , οι αλλαγές
 • Ανεπάρκεια, οριοθέτηση ανεπάρκειας - κυρώσεις
 • Ανακρίβεια, οριοθέτηση ανακρίβειας – κυρώσεις
 • Πλαστά, εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνέπειες για τον εκδότη και για το λήπτη, πρόστιμα, λοιπές κυρώσεις
 • Διασφάλιση του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
 • Δαπάνες επιχειρήσεων, όλες οι αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις των Ν.3296/2004, 3427/2005 και 3522/2006
 • Εξωχώριες εταιρείες – Μη αναγνώριση δαπανών
 • Καθιέρωση λίστας εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών, ΠΟΛ.1005/14.1.2005, ΠΟΛ.1028/17.2.2006 και ΠΟΛ.1029/17.2.2006
 • Αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων, αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Διοικητικές λύσεις για την αναγνώριση ή μη των δαπανών των επιχειρήσεων – σχετική νομολογία δικαστηρίων
 • Τήρηση του τύπου, των εκθέσεων ελέγχου της φορολογικής αρχής
 • Αίτηση ακύρωσης, προϋποθέσεις και λόγοι της αίτησης ακύρωσης
 • Αναδρομικότητα των φορολογικών διατάξεων
 • Αρχή της αναλογικότητας
 • Αιτιολογία των καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής αρχής
 • Αναστολή εκτέλεσης των καταλογιστικών πράξεων (φύλλων ελέγχου φορολογίας εισοδήματος – αποφάσεων επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. – πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων – πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. – προστίμων Φ.Π.Α.)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr