Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. - Ε.Π.Ε.

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων των Ν. 2238/1994, Κ.Ν. 2190/1920 & 3190/1955, όπως ισχύουν σήμερα (βήμα προς βήμα)

Θέματα σεμιναρίου:

 • Παράδειγμα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων Α.Ε. με αφορολόγητα έσοδα και 1η υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.
 • Παράδειγμα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων Α.Ε. με αφορολόγητα έσοδα από κέρδη πώλησης ακινήτων (sale and lease back)
 • Παράδειγμα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε. με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων.
 • Με παράλληλη ανάλυση των κάτωθι θεμάτων :
 • Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
 • Σχηματισμός αποθεματικών καταστατικού
 • Υπολογισμός πρώτου μερίσματος Α.Ε.
 • Διανομή αποτελεσμάτων
 • Απαγορευτικές διατάξεις διανομής αποτελεσμάτων
 • Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων
 • Υπολογισμός φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Φορολόγηση διανεμομένων αφορολογήτων εσόδων
 • Εκκαθάριση φόρων – τελών της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Συμπλήρωση δήλωσης Φ.Ε. νομικών προσώπων (Έντυπο Φ.01-10)
 • Λογιστικές εγγραφές
 • Επίσης θα αναπτυχθούν συναφή θέματα όπως :
 • Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% για νεοϊδρυθέντα νομικά πρόσωπα για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας.
 • Αλλαγή στο τρόπο έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων, τι θα ισχύει για τις διαχειριστικές περιόδους που ξεκίνησαν από 1.1.2005 και μετά.
 • Ειδικός προαιρετικός κατ έτος τρόπος περαίωσης των μικρομεσαίων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με τα άρθρα 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004. Ποιες επιχειρήσεις υπάγονται, ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται. Με ποιο τρόπο θα υπολογίζονται τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά αποτελέσματα του ειδικού τρόπου περαίωσης.
 • Φορολογικά κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ν. 3296/2004. Για ποιες επιχειρήσεις ισχύουν.
 • Δαπάνες επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. Προϋποθέσεις για την έκπτωση τους.
 • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr