Σεμινάριο

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00 - 21:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε προϊσταμένους λογιστηρίων, οικονομικούς διευθυντές και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση με πρακτικές εφαρμογές των διαδικασιών ενοποίησης συγγενών και θυγατρικών εταιρειών σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27 και 28

Θέματα σεμιναρίου:

Α.Συμμετοχές σε Συγγενείς Εταιρείες

 • Συμμετοχή κατά τα ΔΛΠ 27 και 28
 • Λοιποί μετοχικοί τίτλοι κατά το ΔΛΠ 39
 • Έννοια της συγγενούς εταιρείας
 • Παρουσίαση των συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις
 • Περιγραφή και εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης
 • Πρακτικές εφαρμογές της μεθόδου της καθαρής θέσης

Β.Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

 • Απαλλαγές και εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Ολική ενοποίηση και δικαιώματα μειοψηφίας
 • Διαδικασίες κατάρτισης πρώτης και επομένων ενοποιήσεων θυγατρικής
 • Απαλείψεις διεταιρικών συναλλαγών και μερισμάτων
 • Σταδιακές αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών
 • Μεταβολές ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία
 • Πρακτικές εφαρμογές και ανακεφαλαιωτικό παράδειγμα ολικής ενοποίησης

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr