Σεμινάριο

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000 ΕΩΣ ΚΑΙ 2006

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των νέων αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000 έως και 2006

Θέματα σεμιναρίου:

 • Σταδιακή μείωση ενδιάμεσου συντελεστή της κλίμακας του άρθρου 9 (φυσικών προσώπων) από 25% σε 20%
 • Κατάργηση του αφορολογήτου ποσού όσων αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος. Φορολόγηση του α’ κλιμακίου της κλίμακας β’ του άρθρου 9 με συντελεστή 10%. Εξαιρέσεις
 • Οι αλλαγές στις μειώσεις λόγω τέκνων στην κλίμακα β’ του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994
 • Φορολογία κατοίκων της αλλοδαπής, που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος
 • Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογίας των κοινοπραξιών, αστικών εταιριών, συμμετοχικών και αφανών εταιριών από 25% σε 20%
 • Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 από 25% σε 20%
 • Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 από 65% σε 80%
 • Οι αλλαγές στο άρθρο 38 του Ν. 2238/1994. Φορολόγηση με συντελεστή 10% των κερδών τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους και οι οποίες αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά
 • Οι αλλαγές στην καταβολή του Ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων. Πως θα υπολογισθεί το τέλος. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι όταν λάβουν το εκκαθαριστικό
 • Φορολόγηση ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock options) με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της εταιρείας
 • Φορολογία μερισμάτων - προμερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων (αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού κ.λπ.), με συντελεστή 10%
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκων από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιακές μετοχές, που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά με συντελεστή 35%
 • Κατάργηση φόρου σε πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια
 • Οι αλλαγές στο Φ.Π.Α. νεόδμητων οικοδομών που κατασκευάζονται από κοινωνίες
 • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τρόπος ρύθμισης. Υπαγόμενες οφειλές στη ρύθμιση. Αποτελέσματα και ειδικά θέματα ρύθμισης.
 • Ετήσια παράταση της παραγραφής των χρήσεων 2000, 2001 και 2002
 • Ρύθμιση (περαίωση) εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των χρήσεων 2000 έως και 2006
 • Υπαγόμενες – εξαιρούμενες υποθέσεις
 • Προϋποθέσεις και αποτελέσματα περαίωσης
 • Περαίωση υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Περαίωση Φ.Π.Α. και υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων
 • Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ.
 • Διαδικασία περαίωσης
 • Βεβαίωση των φόρων
 • Τρόπος καταβολής των φόρων
 • Παραδείγματα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198163 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr