Σεμινάριο

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των νέων αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Θέματα σεμιναρίου:

 • Πως θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2008 (οικονομικό έτος 2009) μισθωτοί – συνταξιούχοι, έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Μείωση των συντελεστών της κλίμακας του άρθρου 9 (φυσικών προσώπων) από 37% σε 35% και από 27% σε 25%. Από πότε ξεκινάει η νέα σταδιακή μείωση του συντελεστή 25% σε 20%.
 • Κατάργηση του αφορολογήτου ποσού όσων αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος. Φορολόγηση του α’ κλιμακίου της κλίμακας β’ του άρθρου 9 με συντελεστή 10%. Εξαιρέσεις - παραδείγματα.
 • Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογουμένου. Ποιες δαπάνες και σε πιο ποσοστό μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα.
 • Μειώσεις φόρου. Σε ποιες περιπτώσεις μειώνεται η συνολική φορολογική οφειλή.
 • Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τεκμήρια διαβίωσης. Ανάλωση κεφαλαίου. Όλες οι νέες αλλαγές.
 • Φορολογία κατοίκων της αλλοδαπής, που αποκτούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή από ατομική εμπορική επιχείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισοδήματος.
 • Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κοινοπραξιών, αστικών εταιριών, συμμετοχικών και αφανών εταιριών από 25% σε 20%. Από πότε ξεκινάει η σταδιακή μείωση.
 • Μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 από 25% σε 20%. Από πότε ξεκινάει η σταδιακή μείωση.
 • Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 από 65% σε 80%. Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται μείωση του συντελεστή προκαταβολής κατά 50%.
 • Οι αλλαγές στο άρθρο 38 του Ν. 2238/1994. Φορολόγηση με συντελεστή 10% των κερδών τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους. Χρόνος έναρξης εφαρμογής. Τρόπος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου. Συμψηφισμός ζημιάς από τον ίδιο λόγο. Λογιστικός χειρισμός.
 • Φορολόγηση ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock options), σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της εταιρείας.
 • Φορολογία μερισμάτων - προμερισμάτων Α.Ε. και λοιπών εισοδημάτων (αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού κ.λπ.), με συντελεστή 10%. Εξαιρέσεις. Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου. Λογιστικές εγγραφές.
 • Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά με συντελεστή 35%. Φορολογία αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. που καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά.
 • Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/1992. Τι προβλέπεται για την αναπροσαρμογή της 31.12.2008.
 • Προσδιορισμός καθαρού και φορολογητέου εισοδήματος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών. Τρόπος προσδιορισμού ανά κατηγορία επιχειρήσεων. Φορολογία επιχειρήσεων άρθρου 33 του Ν. 2238/1994.
 • Φορολογικά θέματα τεχνικών επιχειρήσεων. Πως θα προσδιορισθεί το καθαρό εισόδημα των τεχνικών επιχειρήσεων μετά τις αλλαγές του Ν. 3522/2006. Θέματα απογραφής τεχνικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες.
 • Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 • Προβλέψεις για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.
 • Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων. Παραδείγματα εφαρμογής. Λογιστικές εγγραφές.
 • Περαίωση υποβαλλομένων δηλώσεων χωρίς έλεγχο (αυτοπεραίωση). Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004. Δειγματοληπτικός έλεγχος.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr