Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3604/2007

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Ν.2190/1920, επιθεωρητής ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 19-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν.3604/2007

Θέματα σεμιναρίου:

 • Δικαιολογητικοί λόγοι αναμόρφωσης του Ν.2190/1920 και στόχοι του νέου Ν.3604/2007
 • Ορισμός και έννοια της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)
 • Απαιτούμενος αριθμός ιδρυτών της Α.Ε..
 • Περιεχόμενο του καταστατικού και ευθύνη για ενδεχόμενες παραλείψεις και ανακρίβειες αυτού
 • Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές
 • Ίδρυση της Α.Ε.
 • Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού
 • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 • Δημοσιότητα και τρόπος πραγματοποίησης της
 • Αρχικό (ιδρυτικό) μετοχικό κεφάλαιο
 • Μετοχές και τρόπος μεταβίβασής τους
 • Αποτίμηση, καθώς και δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
 • Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού
 • Τρόπος και προθεσμία ολικής και μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
 • Πιστοποίηση της καταβολής ή όχι
 • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και άσκηση του δικαιώματος του δικαιώματος προτίμησης
 • Ίδιες μετοχές
 • Εξαγοράσιμες μετοχές
 • Εκπροσώπηση της Α.Ε. 9διοικητικό συμβούλιο)
 • Θητεία συμβούλων
 • Σύγκληση Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.)
 • Αρμοδιότητες
 • Ευθύνη μελών Δ.Σ.
 • Αξιώσεις της εταιρείας κατά συμβούλων
 • Συμβάσεις της Α.Ε. με μέλη του Δ.Σ.
 • Γενική Συνέλευση των μετόχων (Γ.Σ.)
 • Τόπος πραγματοποίησης
 • πρόσκληση
 • Δικαιώματα συμμετοχής στη Γ.Σ.
 • Απαρτία και πλειοψηφία
 • Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.
 • Ακυρωσία και ακυρότητα των αποφάσεων
 • Ανυπόστατες αποφάσεις
 • Τακτικός Έλεγχος της Α.Ε.
 • Δικαιώματα μειοψηφίας
 • Έκτακτος έλεγχος της Α.Ε.
 • Διανομή καθαρών κερδών
 • Λόγοι και τρόποι λύσης της Α.Ε.
 • Εκκαθάριση
 • Εξαγορά μετοχών της μειοψηφίας από την εταιρεία ή τον πλειοψηφούντα μέτοχο
 • Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση
 • Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2190/1920 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νέου Ν.3604/2007

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr