Σεμινάριο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία όπου έλαβε το πτυχίο MSc. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία από τον τραπεζικό χώρο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι μόνιμος εισηγητής σεμιναρίων και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη οικονομικής κατευθύνσεως αλλά και σε στελέχη άλλων τμημάτων που ενδεχομένως εμπλέκονται στην κατάρτιση προϋπολογιστικών καταστάσεων του τμήματός τους

Σκοπός σεμιναρίου:

Η μεθοδική παρουσίαση των βασικών αρχών πού διέπουν την σύνταξη του προϋπολογισμού και των βασικών παραμέτρων πού οδηγούν στην ολοκλήρωσή του και στην εφαρμογή του

Θέματα σεμιναρίου:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Πλεονεκτήματα – Αναγκαιότητά - Περιορισμοί
 • Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως , Πίνακας Διαθέσεως Κερδών ,Προσάρτημα κλπ)
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Καθορισμός σκοπού / επιστολή προς τα τμήματα που συμμετέχουν στην κατάρτιση
 • Καθορισμός στόχων – επιχειρηματικών , χρηματοοικονομικών ,επενδυτικών
 • Καταμερισμός ευθυνών για την προετοιμασία
 • Στάδια & σκοποί της προϋπολογιστικής διαδικασίας
 • Μηνιαία κατανομή και αναγκαιότητα αυτής

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – MARKETING PLAN

 • Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων
 • Πρόβλεψη τάσης πωλήσεων
 • Διάκριση πωλήσεων μετρητοίς και πωλήσεων με πίστωση
 • Feedback Διευθυντικών Στελεχών
 • Κλαδική ανάλυση
 • Στατιστική ανάλυση
 • Προσδιορισμός αγοράς
 • Προσδιορισμός κόστους
 • Παράγοντες πού επηρεάζουν τις πωλήσεις
 • Στρατηγική Marketing
 • Καθορισμός μικτών περιθωρίων κέρδους
 • Ο προϋπολογισμός πωλήσεων ως εργαλείο έλεγχου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • Διάκριση σταθερών και μεταβλητών δαπανών
 • Σταθερός / ελαστικός προϋπολογισμός δαπανών
 • Κόστος πρώτων υλών και βήματα προετοιμασίας
 • Διαδικασία παραγωγής ( παραγωγή πιστωτικών καρτών κλπ)
 • Επίδραση εποχικότητας
 • Κόστος εργασίας
 • Άμεση και Έμμεση εργασία
 • Σύγκριση κόστους και όγκου παραγωγής (τραπεζικά καταναλωτικά προϊόντα)
 • Ανάλυση Νεκρού Σημείου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 • Προϋπολογισμός δαπανών προώθησης προϊόντων
 • Μισθοί και προμήθειες πωλητών
 • Διακίνηση και παράδοση εμπορευμάτων
 • Γενικά και Διοικητικά έξοδα
 • Μισθοί και λοιπές δαπάνες μισθοδοσίας
 • Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα - έσοδα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

 • Βραχυπρόθεσμες & Μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναγκών σε κεφαλαιακές ανάγκες
 • Συνοπτική παρουσίαση αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
 • Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα του προϋπολογισμού αναγκών σε κεφαλαιακές ανάγκες
 • Έλεγχος των προτεινομένων προτάσεων
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
 • Πρόβλεψη εισπράξεων και πληρωμών σε χρηματικές μονάδες
 • Προϋπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών και χρηματοοικονομικών μεγεθών
 • Προϋπολογισμός αναγκών σε δανειακά κεφάλαια
 • Ανάλυση μεθόδου προσδιορισμού αναγκών πρόσθετων κεφαλαίων λόγω αλλαγής της πιστωτικής πολιτικής και λόγω μεταβολής τού όγκου πωλήσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Σύνταξη προϋπολογιστικής καταστάσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Σύνταξη Προϋπολογιστικού Ισολογισμού
 • Αναφορά σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Προσδιορισμός και σημασία των αποκλίσεων (πραγματικά / προϋπολογιστικά)
 • Έλεγχος προϋπολογισμού πωλήσεων
 • Έλεγχος προϋπολογισμού λειτουργικών & κεφαλαιουχικών δαπανών
 • Σύνταξη εκθέσεως προς τη Διοίκηση για την πορεία του Προϋπολογισμού
 • Περιεχόμενο και μορφή εκθέσεων προϋπολογισμού
 • Βαθμός επίτευξης τού προϋπολογιστικού έλεγχου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FORECAST

 • Σημασία κατάρτισης ενδιαμέσων προϋπολογισμών
 • Πότε πρέπει να καταρτίζονται
 • Τί στόχους έχουμε;
 • Ενδιάμεσες προϋπολογιστικές καταστάσεις

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr