Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Λογιστές – Φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διαδικασιών του φορολογικού ελέγχου (προληπτικού, προσωρινού και τακτικού) μετά τους Ν. 3842/2010, 3943/2011και 4002/2011

Θέματα σεμιναρίου:

 • Είδη φορολογικών ελέγχων (Προληπτικός, προσωρινός και τακτικός)
 • Ελεγκτικές υπηρεσίες, αρμοδιότητες υπηρεσιών ελέγχου
 • Έλεγχος από το γραφείο (σχετικές διατάξεις Κ.Φ.Ε. και Φ.Π.Α. Ν. 3943/2011)
 • Κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο Ν. 3842/2010
 • Τακτικός φορολογικός έλεγχος, (Απόφαση ΠΟΛ. 1037/2005 και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1087/2005)
 • Συνοπτικός έλεγχος επιχειρήσεων, (Απόφαση ΠΟΛ. 1072/2011 και εγκύκλιος ΠΟΛ. 1162/2011). Αναβίωση περαίωσης Ν. 3888/2010 με το Ν. 4002/2011
 • Κατάργηση κινήτρων εθελοντικής συμμόρφωσης άρθρου 4 Ν. 3610/2007 με το Ν. 4002/2011
 • Υποχρεωτικός έλεγχος ταμείου και αξιογράφων, διαφορές, επιπτώσεις
 • Λογιστικές διαφορές, αιτιολόγηση αμφισβήτησης πορίσματος
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ελεγκτικής φορολογικής αρχής και της ελεγχόμενης επιχείρησης
 • Ανεπάρκεια, οριοθέτηση ανεπάρκειας – κυρώσεις. Τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος από τον έλεγχο
 • Ανακρίβεια, οριοθέτηση ανακρίβειας – κυρώσεις. Τρόπος προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος από τον έλεγχο
 • Πλαστά, εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνέπειες για τον εκδότη και για το λήπτη, πρόστιμα, λοιπές κυρώσεις
 • Διασφάλιση του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής
 • Δαπάνες επιχειρήσεων, όλες οι αλλαγές στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994. Λίστα εκπιπτομένων και μη εκπιπτομένων δαπανών. Απόρριψη δαπανών από τον έλεγχο.
 • Ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού για τη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Ηλεκτρονική υποβολή λίστας μη εκπιπτομένων δαπανών.
 • Εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων
 • Σύστημα Elenxis
 • Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, (άρθρα 51Α και 51Β Ν. 2238/1994)
 • Διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών. Λογιστικές εγγραφές
 • Πιστοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Φορολογικά Πιστοποιητικά. Καθιέρωση ηλεκτρονικής υπογραφής.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr