Σεμινάριο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς διευθυντές, Προϊσταμένους Λογιστηρίων, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των διεθνών συναλλαγών

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας μας και των επιχειρήσεων των άλλων κρατών του κόσμου

Θέματα σεμιναρίου:

 • Διαδικασίες στην Ελλάδα ίδρυσης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας και φορολογικές υποχρεώσεις της (Δευτερεύουσα εγκατάσταση)
 • Διαδικασίες μεταφοράς της έδρας αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα (Κύρια εγκατάσταση)και φορολογικές υποχρεώσεις της
 • Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών Νομικών Προσώπων(Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού κέρδους της εγκατεστημένης στην Ελλάδα αλλοδαπής όταν αυτή κάνει δαπάνες που προέρχονται από την έδρα της στην αλλοδαπή (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Φορολογική αντιμετώπιση των σχέσεων μεταξύ μητρικών Εταιρειών της αλλοδαπής και θυγατρικών στην Ελλάδα. Ενδοομιλικές Συναλλαγές τεκμηρίωση.
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμόμενου μερίσματος ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμόμενου μερίσματος ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Φορολογική αντιμετώπιση των σχέσεων μεταξύ θυγατρικών Εταιρειών της αλλοδαπής και μητρικών στην Ελλάδα. Ενδοομιλικές Συναλλαγές τεκμηρίωση.
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμομένου μερίσματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμομένου μερίσματος αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Το κοινό φορολογικό καθεστώς των μητρικών και θυγατρικών εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ)
 • Συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων θυγατρικών Εταιρειών στα Βαλκάνια (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Η εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/67 όπως ισχύει με το Νόμο 3427/05
 • Η φορολογική αντιμετώπιση των OFFSHORE Εταιρειών στην Ελλάδα. Περιπτώσεις δαπανών που αναγνωρίζονται από εξωχώριες Εταιρείες
 • Συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Φορολογική αντιμετώπιση των τόκων που εισπράττονται από το εξωτερικό από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές) Όλες οι γνωμοδοτήσεις του Ε.Σ.Υ.Λ που αφορούν στη Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών μεταξύ των υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή καθώς και στις σχέσεις μητρικών – θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων στο εξωτερικό της Χώρας
 • Ο ρόλος των φορολογικών εκπροσώπων και αντιπροσώπων στην Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr