Σεμινάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ερμηνεία των νέων απλουστευμένων διατάξεων απεικόνισης των συναλλαγών, από φορολογικής πλευράς και η συμβολή αυτών στην δημιουργία φιλικού στην επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος

Θέματα σεμιναρίου:

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών:

 • Πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.
 • Σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων.
 • Περιπτώσεις, που τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα.
 • Δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.
 • Τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής
 • Υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων
 • Απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής
 • Κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη.
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
 • Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίο Απογραφών και καθορίζεται το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών
 • Υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου
 • Βιβλίο Αποθήκης και Αναλυτική Λογιστική
 • Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
 • Ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών
 • Υποκατάστημα
 • Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων
 • Έκδοση δελτίου αποστολής
 • Κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο (ίδιος – αυτοτιμολόγηση – ανάθεση τιμολόγησης).
 • Υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους
 • Προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης
 • Περιεχόμενο του τιμολογίου
 • Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού
 • Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου
 • Απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών
 • Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και οι λοιποί υπόχρεοι
 • Χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών
 • Έκδοση φορτωτικών από τους μεταφορείς, τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς
 • Αυτοπαράδοση ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
 • Αποδείξεις δαπανών
 • Θεώρηση στοιχείων
 • Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - υποβολή καταστάσεων
 • Τόπος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
 • Επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων
 • Δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής μεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης
 • Περιπτώσεις αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών
 • Θέματα σχετικά με την έκδοση των αποδείξεων δαπανών
 • Θεώρηση των στοιχείων διακίνησης, των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών, των βιβλίων καθώς και των τιμολογίων
 • Τόπος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων, τόπος και χρόνος διαφύλαξης
 • Μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr