Σεμινάριο

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν.4172/2013): ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 4223 & 4224/2013, 4254, 4281, 4305 & 4316/2014 & 4321/2015 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 25 ΜΑΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε λογιστές – φοροτεχνικούς, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014. Τι ισχύει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Οι αλλαγές στα έντυπα.

Θέματα σεμιναρίου:

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • Εισόδημα ανηλίκων τέκνων.
 • Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/2014. Πως θα δηλωθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών. Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1072/2015.
 • Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).
 • Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Τι ισχύει για τη σύσταση και αύξηση κεφαλαίου εταιρειών και την απόκτηση ακινήτων.
 • Πως θα φορολογηθεί η διαφορά τεκμηρίων μετά τις τελευταίες αλλαγές.
 • Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές και η ερμηνεία με την ΠΟΛ. 1047/2015.
 • Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.). Οι οδηγίες με την ΠΟΛ. 1047/2015.
 • Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Οι οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1067/2015.
 • Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια. Οι οδηγίες με τις ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 και ΠΟΛ. 1069/2015.
 • Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων. Συντελεστές. Οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1032/2015.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

 • Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.
 • Πως θα προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1216/2014 για τα ποσά άνω των 500,00 ευρώ.
 • Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Ευθύνες λογιστών – φοροτεχνικών.
 • Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
 • Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Οι νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αυτών που αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Ποιες οντότητες ταυτίζουν τις λογιστικές και τις φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Οι οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1073/2015.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Ποιοι εξαιρούνται από τη σύνταξη απογραφής βάσει του Ν. 4308/2014. Πως θα προσδιορίσουν τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2014 και των φορολογικών ετών 2015 και επομένων όσοι απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής είτε βάσει των γενικών διατάξεων είτε βάσει των απαλλακτικών αποφάσεων ΠΟΛ. 1134/2004 και ΠΟΛ. 1019/2015.
 • Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις προβλέψεις μόνο σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία από το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Οι οδηγίες σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1056/2015.
 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία.
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, (προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1039/2015).

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

 • Τι αλλάζει στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων.
 • Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Δηλώσεις φορολογικού έτους 2014.

 • Οι βασικές αλλαγές στα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και του εντύπου φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr