Σεμινάριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ

τ. τμηματάρχης στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 10-18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρες 17:00-22:00 και 20 ώρες
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
320

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 10, 11, 17 & 18/2/2015

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να εκπαιδευτούν στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Σκοπός σεμιναρίου:

Ανάλυση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν μέχρι και το N.4321/2015 - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συναλλαγές με τρίτες χώρες - Παροχή υπηρεσιών γενικά και τόπος φορολογίας των υπηρεσιών, όπως ισχύουν μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις - Απαλλαγές από το ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης - PRO-RATA - Διακανονισμός παγίων - Θέματα επιστροφής του ΦΠΑ - Νέα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ σχετικά με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών-Πλήρης ανάλυση για τη συμπλήρωση της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ με τους τελευταίους νόμους (Ν. 4261/2014 και Ν. 4281/2014 και Ν. 4316/2014):
 1. Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - άρθρο 39 Κώδικα ΦΠΑ
 2. Ειδικό καθεστώς φορολόγησης στο πρόσωπο του λήπτη - άρθρο 39α -Συναλλαγές με αναθέτουσες αρχές
 3. Καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ με βάση τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής - άρθρο 39β Κώδικα ΦΠΑ -Ποιά πρόσωπα δύνανται να ενταχθούν και συναφείς υποχρεώσεις
 4. Διευκρινίσεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (παραγγελιοδοχικές πράξεις , κλπ )
 5. Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον διακανονισμό της έκπτωσης του φόρου και τις συναφείς υποχρεώσεις
 6. Κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ - συναφείς υποχρεώσεις
 7. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας ορισμένων υπηρεσιών
 8. Προσθήκη στον Κώδικα ΦΠΑ ειδικών καθεστώτων σχετικά με τον τόπο φορολογίας των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 9. Λοιπές τροποποιήσεις
 • Φορολογητέες πράξεις (παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών)
 • Υποκείμενοι στο φόρο,- Οικονομική δραστηριότητα
 • ΦΠΑ ακινήτων
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις και συναφείς υποχρεώσεις
 • Τριγωνικές συναλλαγές
 • Εισαγωγές /Εξαγωγές
 • Απαλλαγές στα πλαίσια των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων - Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής.
 • Συντελεστές ΦΠΑ – Προϋποθέσεις εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
 • Παροχή υπηρεσιών γενικά (επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, υπηρεσίες εστίασης, κλπ)
 • Τόπος φορολογίας των υπηρεσιών. Γενικοί κανόνες και εξαιρέσεις. Υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη και συναφείς υποχρεώσεις υποκειμένων (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών - περιπτώσεις υποβολής και χρόνος υποβολής. Είσπραξη/καταβολή προκαταβολών για ενδοκοινοτικές υπηρεσίες)
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος και συναφείς υποχρεώσεις.
 • Φορολογητέα αξία γενικά - Εκπτώσεις λόγω τζίρου.
 • Απαλλασσόμενες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας
 • Δικαίωμα έκπτωσης γενικά. Περιορισμοί δικαιώματος έκπτωσης.
 • Επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (Pro-Rata) – Ποια ποσά λαμβάνονται υπόψη στο κλάσμα – Επιδοτήσεις - Παραδείγματα
 • Διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών γενικά - Παραδείγματα
 • Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
 • Επιστροφή ΦΠΑ από άλλα κράτη μέλη και Τρίτες χώρες – Διαδικασία και χρόνος άσκησης του δικαιώματος επιστροφής
 • Κυρώσεις ΦΠΑ ( τόκοι, πρόστιμα, κλπ) σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013)
 • Αναλυτική παρουσίαση του Νέου εντύπου της  Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
 • Λοιπά επίκαιρα θέματα
   

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr