Σεμινάριο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε υπεύθυνους οικονομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στελέχη και προϊσταμένους λογιστηρίων, στελέχη τραπεζών, λογιστές, φοροτεχνικούς και γενικά σε όσους ασχολούνται με το transfer pricing

Σκοπός σεμιναρίου:

Να ενημερώσει για το φορολογικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για τα θέματα υπερτιμολογήσεων – υποτιμολογήσεων (άρθρο 39,39A, 39Β,39Γ του Ν. 2238/1994) ή άλλων τιμών μεταβίβασης (Transfer Pricing) ενδοομιλικών συναλλαγών, ΠΟΛ 1179/2013 και Ν. 4110/2013.

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ανάλυση των διατάξεων του παλιού άρθρου 39 του Ν.2238/2004. Εφαρμογή αυτού, μέχρι σήμερα, από τις φορολογικές αρχές καθώς και
 • Ανάλυση των διατάξεων του νέου άρθρου 39, 39Α,39Β,39Γ του Ν. 2238/1994 (όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν με τους Ν.4110/2013, Ν.4172/2013 (άρθρα 49-50), Ν. 4174/2013 (άρθρα 21-22), ΑΥΟ ΠΟΛ 1179/2013).
 • Ανάλυση των διατάξεων της απόφασης του ΥΠΑΝ Α2 8092 σε θέματα ενδοομιλικών τιμολογήσεων, όπως ίσχυαν μέχρι και την χρήση 2011 και την ΑΥΟ ΠΟΛ 1179/2013.
 • Τι ισχύει για την χρήση του 2012 & όσες χρήσεις άρχισαν πριν το 2012 και έληξαν την 31.12.2012 & όσες έληξαν ή λήγουν εντός του 2013 (¶ρθρο 91 Ν/Σ που ψηφίστηκε από τη Βουλή την 29.8.2013)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μέχρι το τέλος του 4ου μήνα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου για τις χρήσεις.
 • Πολυεθνικές επιχειρήσεις και Transfer Pricing μετά την υιοθέτηση από την χώρα μας των βασικών αρχών που περιλαμβάνονται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α για τις Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, ΟΟΣΑ 1995).
 • Τα μοντέλα τιμών μεταβίβασης του Ο.Ο.Σ.Α.
 • Οι αποδεκτές μέθοδοι, τα δικαιώματα και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης και ο υποστηρικτικός φάκελος (Defence file)
 • Κώδικας Δεοντολογίας για την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Transfer Pricing) με το ψήφισμα του Συμβουλίου των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών και η προσπάθεια ενσωμάτωσής του στο ελληνικό δίκαιο.
 • Βασικός φάκελος (Master file) και τοπικοί φάκελοι (local files).
 • Ανάλυση των ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Ποιες θεωρούνται ενδοομιλικές συναλλαγές και ποια η έννοια του Ομίλου;
 • Υπόχρεοι δημιουργίας φακέλων τεκμηρίωσης (Βασικού και Ελληνικού).
 • Περιεχόμενο τόσο του Βασικού όσο και του Ελληνικού φακέλου.
 • Πότε δεν απαιτείται να υποβληθούν καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών και να συνταχθούν φάκελοι τεκμηρίωσης.
 • Ανάλυση των αποδεκτών μεθόδων υπολογισμού ενδοομιλικών συναλλαγών.
 • Συγκριτικά στοιχεία και ο έλεγχός τους & η χρήση τραπεζών πληροφοριών.
 • Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών πότε και που υποβάλλονται και πιο το περιεχόμενο τους.
 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, υποβολή στην ΓΓΠΣ (Περιεχόμενο, μορφή) ΠΟΛ 1179/2013.
 • Διαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκμηρίωσης από τις αρμόδιες αρχές Γ. Γ. Εμπορίου και ΥΠΟΙΚ μέχρι την χρήση 2011 & ΥΠΟΙΚ από την χρήση 2012.
 • Οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 • Τι ισχύει για τα δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης (Royalties – Management Fees).
 • Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών αυτών και έλεγχός τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr