Σεμινάριο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014 - Άρθρα 1-15, 30 παρ.3-6 & 11-14, Άρθρα 38-40 & 44) ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.4174/2013)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

πρώην Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε.
 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων  & Λογιστηρίων  Επιχειρήσεων,  σε Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές- Φοροτεχνικούς  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των μεταβολών από 1.1.2014 του νέου ΚΦΔ [Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’170/26.7.2013)] ύστερα από το Ν. 4223/2013  (ΦΕΚ Α’ 287 / 31 .12.2013) & το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/ 7.4.2014) και η ανάλυση του ΚΦΑΣ [Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε -ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1] με όλες τις τελευταίες μεταβολές. 

Θέματα σεμιναρίου:

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)
Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡ. Ε’.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ.  Ε’1 ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.) (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)
α) Τι θα ισχύσει από 1.1.2015
α.1) Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014
• Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)
• Λογιστικό σύστημα
• Λογιστικά αρχεία (βιβλία)
• Λογιστικά στοιχεία
• Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία
• Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων
• Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης – πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό τιμολόγιο, κ.λπ.)
- Περιεχόμενο τιμολογίου
- Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
- Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
- Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
- Αυθεντικότητα τιμολογίου
• Στοιχεία για λιανική  πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους
- Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
α.2) Άρθρα 30,38,39,40,44 Ν.4308/2014
• Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)
• Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 38)
• Ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)
• Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 40)
• Έναρξη ισχύος (άρθρο 44)
Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 1.1.2015
Γ.  Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 «
Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται       
         από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών»
     Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1003/31.12.2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των       
         διατάξεων του Ν.4308/2014 περί των Ε.Λ.Π.»
     Καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Κ.Φ.Δ.)
• Τόκοι-πρόστιμα (κυρώσεις διοικητικές). Άρθρα 53-59
• Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων. Άρθρο 62
• Ενδικοφανής προσφυγή. Άρθρο 63

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr