Σεμινάριο

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΦΑΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014 - ΠΟΛ 1003 & 1007/2015)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αναλύσει τα θέματα αρχείων λογαριασμών και παραστατικών πώλησης σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Θέματα σεμιναρίου:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ)

 • Πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ
 • Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων - ορισμοί

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ΒΙΒΛΙΑ κατά ΚΦΑΣ)

 • Αρχές τήρησης βιβλίων (σήμερα - 2015 και μετά)
 • Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
 • Απλογραφικά ή απλοποιημένα πρότυπα (βιβλίο εσόδων – εξόδων)
 • Διπλογραφικά ή πλήρη πρότυπα
 • Άλλα λογιστικά αρχεία
 • Αποθέματα (ιδιόκτητων – τρίτων)
 • Ενσώματων και άϋλων παγίων
 • Λοιπών περιουσιακών στοιχείων κλπ
 • Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • δικλείδες ασφαλείας  στις συναλλαγές γενικά και διακίνησης –
 • λοιπά θέματα διασφάλισης
 • Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

Παραστατικά  πωλήσεων σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ)

 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Έννοια τιμολογίου
 • Λοιπά έγγραφα που θεωρούνται τιμολόγιο
 • Έννοια πιστωτικού τιμολογίου
 • Αυτοτιμολόγηση
 • Συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου ή με υπόχρεο που δεν εκδίδει τιμολόγιο
 • Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Περιεχόμενο τιμολογίου
 • Τιμολόγηση Χονδρικές πωλήσεις
 • Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
 • Περιπτώσεις που εκδίδεται απλοποιημένο
 • Περιπτώσεις που εκδίδεται συγκεντρωτικό
 • Περιεχόμενο
 • Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
 • Συναλλαγές για τις οποίες εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης
 • Ενδείξεις που φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης
 • Τρόπος έκδοσης στοιχείου λιανικής πώλησης
 • Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό
 • Περιστασιακές πωλήσεις
 • Φορολογικοί μηχανισμοί συναφή θέματα
 • Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
 • Αυθεντικότητα του τιμολογίου
 • χρόνος και τρόποι διασφάλισης της αυθεντικότητας τιμολογίου
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (έννοια - περιεχόμενο - διασφάλιση - φύλαξη - λήψη)
 • Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Απλοποιήσεις και απαλλαγές
 • Μεταβατικές διατάξεις
 • Έναρξη ισχύος

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr