Σεμινάριο

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς διευθυντές,  Προϊσταμένους  Λογιστηρίων, Λογιστές, Βοηθούς Λογιστών  και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την συμπλήρωση των δηλώσεων εισοδήματος τους. 

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά σε όλους τους Κωδικούς των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και Ν καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης

Θέματα σεμιναρίου:

  1. Για το έντυπο Ε1:

Α) Δηλώσεις Φυσικών προσώπων:

Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις. Αναφορά στους κυριότερους κωδικούς με παραδείγματα και εφαρμογές

Πίνακας 5: Τεκμήρια

Πλήρης ανάλυση των τεκμηρίων με παραδείγματα και εφαρμογές

Πίνακας 6: Μειώσεις  τεκμηρίων και πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία

Ανάλυση όλων των κωδικών του συγκεκριμένου πίνακα

Πίνακας 7: Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο

Αναφορά σε όλες  τις δαπάνες σύμφωνα και με τις τελευταίες ΠΟΛ

  1. Για το έντυπο Ε2:

Α) Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων:

Όλοι οι πίνακες μετά τις τελευταίες αλλαγές

  1. Για το έντυπο Ε3:

Α. Ο Πίνακας Γ’ και ο Πίνακας Ε’ (Λοιπά στοιχεία- Στοιχεία ενοικίων)

Β. Ο Πίνακας Στ’ με ιδιαίτερη ανάλυση του πίνακα των αγροτικών δραστηριοτήτων

Γ. Ο Πίνακας Ζ’ που αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις

Δ. Ο Πίνακας Ζ’ που αφορά  στα διπλογραφικά βιβλία

  1. Για το έντυπο Ν (Δηλώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων):

Α. Ο πίνακας της φορολογικής αναμόρφωσης με παραδείγματα και εφαρμογές

Β. Ο πίνακας υπολογισμού προκαταβολής του τρέχοντος φορολογικού έτους

Γ. Ο πίνακας Ζ που αφορά στα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με παραδείγματα και εφαρμογές

Δ. Οι πίνακες των μερισμάτων με όλες τις υποπεριπτώσεις (υποπίνακες 3Α1α, 3α1β, 3α1γ, 3α1δ, 3α1ε)

Ε. Οι πίνακες των τόκων και δικαιωμάτων

ΣΤ. Οι πίνακες των εισοδημάτων από ακίνητα, ανεξάρτητα μεταβίβασης  κεφαλαίου και των ενδοομιλικών μερισμάτων

  1. Για την κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης

 Α) Ανάλυση όλων των κωδικών του έντυπου σε εφαρμογή των άρθρων 22 και 23 του Ν.4172/2013

Β) Αναφορά στην απόδοση ή όχι των παρακρατούμενων και λοιπών τελών          

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr