Σεμινάριο

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/34/ΕΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε λογιστικά γραφεία, λογιστές, βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων (πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων).

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες. Ερμηνεία των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014

Θέματα σεμιναρίου:

 • Ορισμοί
 • Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης

-Μεγάλες

-Μεσαίες

-Μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)

-Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)

 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα

-Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

-Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 • Προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ’ του Ν. 4308/2014
 • Σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) μετά τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014
 • Άλλο σχέδιο λογαριασμών με τις αναγκαίες προσαρμογές στις αρχές και τους κανόνες του Ν. 4308/2014

-Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

 • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)
 • Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

-Αρχική αναγνώριση

-Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών

-Αποσβέσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

 • Σταθερή μέθοδος
 • Φθίνουσα μέθοδος
 • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
 • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
 • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων

-Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία

 • Με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή
 • Με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή
 • Με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα

-Έλεγχος απομείωσης

-Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

 • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή
 • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή όταν αυτός είναι κατασκευαστής ή έμπορος
 • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή
 • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων

-Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου

-Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας

 • Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων

-Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

-Για έξοδα

 • Απογραφή και επιμέτρηση εμπορευσίμων αγαθών

-Απαλλαγές πολύ μικρών οντοτήτων – Ποιες επιχειρήσεις δεν συμφέρει να κάνουν χρήση της απαλλαγής αυτής (με σχετικά παραδείγματα)

-Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων

-Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος

 • Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

-Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου

-Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθώνΑ

-Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών

-Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων

 • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
 • Προβλέψεις - απομειώσεις

-Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Λογιστική αντιμετώπιση.

-Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές προβλέψεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)

 • Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης

-Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης

-Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές. Παραδείγματα.

 • Προσδιορισμός των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών των πολύ μικρών και των μικρών οντοτήτων

-Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα

-Προσδιορισμός λογιστικών κερδών των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών. Οι διαφορές των Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.

-Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων

-Τηρούντες βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

 • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

-Τηρούντες βιβλία μα τη διπλογραφική μέθοδο

 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr