Σεμινάριο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οικονομολόγος,  με πολυετή εμπειρία στις Διευθύνσεις Πιστώσεων Εμπορίας, Εσωτερικού Ελέγχου, Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικού Προγραμματισμού-Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
300

Τιμή Γνωριμίας: 180,00€ (έκπτωση 40%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε διευθυντές και στελέχη της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης

Σκοπός σεμιναρίου:

Η παρουσίαση σε πλήρη ανάλυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πιστωτικής πολιτικής και ελέγχου πιστώσεων με κύριους άξονες:

  • Τις αρχές της πιστωτικής πολιτικής και τα όργανα που την ασκούν
  • Τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας του πελάτη στη θέσπιση των πιστωτικών ορίων και την λήψη των απαραίτητων καλύψεων
  • Τη διαδικασία ελέγχου των πιστώσεων
  • Τις εκθέσεις προς τα διάφορα  Διευθυντικά επίπεδα για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων
  • Τον τρόπο διασφάλισης των απαιτήσεων από νομικής άποψης
     

Θέματα σεμιναρίου:

• Αρχές και όργανα Πιστωτικής Πολιτικής
Η ανάγκη προσδιορισμού της  πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων πελατών
• Διαδικασία καθορισμού ορίων, πιστώσεων
Συλλογή  οικονομικών και μη οικονομικών πληροφοριών
Συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων από τις Τράπεζες, τις Εταιρείες Πιστωτικών    
πληροφοριών και τον ίδιο τον πελάτη
• Έρευνα δυσμενών στοιχείων, όπως σφραγισμένες επιταγές, διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές, διαταγές  πληρωμής,  αίτηση πτωχεύσεως
• Ανάλυση και μελέτη  των Οικονομικών καταστάσεων του πελάτη για μια σειρά ετών
Ανάλυση ισολογισμών, Μελέτη προϋπολογισμών, ταμιακών ροών (cash flows)
• Προσδιορισμός και μελέτη αριθμοδεικτών:
Αποδοτικότητας (Profitability): Return on investments (ROI), Return on Equity (ROE), Return on net assets (RONA), Gross margin (GM),Earnings before interest and tax (EBIT), Earnings before tax (EBT), Earnings after tax (EAT), Return on sales (ROS)/Net Income Margin.  Αποτελεσματικότητας (Assets utilization): Days Sales Outstanding (DSO), Days Of Inventory (DOI),Days Accounts Payable (DAP),Days Accounts Receivables (DAR)
Ρευστότητας και Δανειακής κάλυψης (Liquidity and Debt Coverange):  Current ratio, Quick ratio, Leverage, Cash flow coverage. Economic Value Added (EVA).
• Δείκτης αφερεγγυότητας Zeta Score η Z- Score. Παρουσιάζει την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης. Ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί ως «μάντης» επιχειρηματικής κατάρρευσης.
• Εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών οικονομικού και μη οικονομικού περιεχομένου.
• Προσδιορισμός πιστωτικού ορίου με βάση την έρευνα και ανάλυση των στοιχείων
Θέσπιση ορίου. Ενημέρωση του δικτύου για εισαγωγή στο σύστημα και παρακολούθηση
• Τρόποι και μέθοδοι κάλυψης των ανοικτών υπολοίπων των πελατών όπως επιταγές, συναλλαγματικές, συναλλαγματικές εγγυήσεως, υποσχετικές επιστολές, προσημειώσεις,  υποθήκες
• Διαδικασία ελέγχου των εισερχομένων παραγγελιών σε σχέση με:
Την υπέρβαση των ορίων πίστωσης , τα ληξιπρόθεσμα ποσά,  τα ακάλυπτα υπόλοιπα, Stop order σε περίπτωση υπέρβασης των ως άνω, άνοιγμα παραγγελίας με έγκριση του αρμοδίου οργάνου.
• Tόκοι καθυστερήσεων: Προσδιορισμός τόκων καθυστερήσεων είτε για χρέωση εάν υπάρχει ανάλογη πολιτική είτε για γνώση του κόστους καθυστερήσεων και κατάλληλη χρήση από το δίκτυο πωλήσεων.
• Εγχειρίδιο εγκρίσεων πιστώσεων(Credit Athority Manual). Πλήρης ανάλυση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις πιστώσεις όπως: Καθορισμός ημερών πίστωσης, όρια πιστώσεων, έλεγχο παραγγελιών, ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, διακανονισμό καθυστερήσεων, επισφαλής απαιτήσεις, αποθεματικά και θέσπιση Διοικητικών βαθμίδων υπευθυνότητας εγκρίσεων.
• Λογιστικά θέματα που σχετίζονται με τις πιστώσεις
Μέθοδοι τήρησης των λογαριασμών:
α) balance forward
β) open items 
Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δύο μεθόδων
• Έλεγχος και διακανονισμός καθυστερημένων απαιτήσεων
• Επισφαλείς απαιτήσεις: προσδιορισμός παρακολούθηση, έλεγχος και αποθεματικά για την κάλυψή τους
• Εκθέσεις - Ενημέρωση Διοίκησης (MIS credit)
- Συνοπτική Πιστωτική Κατάσταση για τη Διοίκηση.
- Υπόλοιπα κατά ληκτότητα  (aging analysis)
- Αναλυτική Πιστωτική εικόνα του πελάτη (customer credit status)  με στοιχεία όπως:
? Όρους πίστωσης και τρόπος κάλυψης ,συνολικό υπόλοιπο, το καλυμμένο μέρος του υπολοίπου, το ακάλυπτο μέρος, το είδος της κάλυψης, την ανάλυση της κάλυψης ανά συναλλαγματική ή μεταχρονολογημένη επιταγή με το ανάλογο ληξιάριο.
? Και μια σειρά άλλων reports προσαρμοσμένων στις ανάγκες των  τομέων  Πιστώσεων και πωλήσεων.
• Προσόντα - ικανότητες στελέχους Πιστώσεων
• Πλήρες παράδειγμα θέσπισης ενός Πιστωτικού ορίου
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Προγραμματισμός Εισπράξεων
• Μέθοδοι Διασφάλισης των Εισπράξεων
o Ειδικός τύπος προσδιορισμού μέσης λήξης  (μέσος σταθμικός) πολλών τιμολογίων
• Ασφάλεια εισπράξεων
• Χειρισμός “λευκών” επιταγών για να είναι έγκυρες
• Συναλλαγματικές όψεως μια άγνωστη μορφή εγγύησης.
• Αποδείξεις Εισπράξεως-Παραλαβής αξιόγραφων, ως μέσο είσπραξης μετρητών η παραλαβής αξιόγραφων
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
• Ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις .Παροχή εγγυήσεων.
• Προσημείωση και υποθήκη
• Αξιόγραφα (Επιταγή, Συναλλαγματική, Υποσχετική επιστολή)
• Διαταγή πληρωμής, Πλειστηριασμός
• Γενικά περί Εμπορικών Εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), με ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσωπα που  εκπροσωπούν- δεσμεύουν την εταιρεία. 
 

Μεθοδολογία
• Case studies
• Το σύστημα  συνοδεύεται από σειρά εντύπων
• Η παρουσίαση γίνεται με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.


 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr