Σεμινάριο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 και τα Ε.Λ.Π.

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρες 16.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
180

Τιμή Γνωριμίας: 144,00€ (έκπτωση 20%)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Προσωπικό και στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Λογιστές και Φοροτεχνικούς.

Σκοπός σεμιναρίου:

Να αποτελέσει πρακτικό βοήθημα προκειμένου να προγραμματιστούν και οργανωθούν καλύτερα και αποδοτικότερα οι εργασίες τέλους χρήσης. Να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Να παρουσιαστούν ενιαία, θέματα λογιστικής και φορολογίας.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Χρονοδιάγραμμα εργασιών για τη διαδικασία κλεισίματος της χρήσης που λήγει την 31/12/2016 και σύνταξης των φορολογικών δηλώσεων (Ν. 4172/2013) και των οικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014).
  • Παρουσίαση όλων των σημαντικών θεμάτων σχετικά με τη λογιστική βάση, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ενσώματα και άυλα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, προβλέψεις, συμμετοχές, υπόλοιπα σε Ξ.Ν., επιχορηγήσεις παγίων, εγγραφές τέλους χρήσεως).
  • Παρουσίαση όλων των σημαντικών θεμάτων σχετικά με τη φορολογική βάση, σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, παροχές σε είδος, επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογικές αποσβέσεις).
  • Λογιστικές εγγραφές σύμφωνα και με το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014).

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310241506 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr