Σεμινάριο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ – Ε. Λ. Π. (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

πρώην Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, πρώην Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε.
 

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε λογιστικά γραφεία, λογιστές, βοηθούς λογιστές και μεσαία στελέχη επιχειρήσεων (πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων).

Σκοπός σεμιναρίου:

Ενημέρωση για:

1. Α. Τα νέα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)  Ν.4174/2013 (άρθρα 53-59), ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4446/2016

(ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016).
Β. Μεταβατικές διατάξεις  του Κ.Φ.Δ.,  για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ
Γ. Διάφορα  άρθρα του Κ.Φ.Δ.
Δ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων  (δέσμευση καταθέσεων)  (άρθρο 46)
Ε. Ποινικές διατάξεις (άρθρα 66-71)
ΣΤ. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων  επαγγελματιών  (άρθρο  13 παρ.1 Ν.2523/1997.  ΑΥΟ  ΠΟΛ. 1117/2016)
2.  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)  Ν.4308/2014 (παραστατικά  πωλήσεων), ύστερα από τον τελευταίο Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016),
(άρθρα 8-15).

Θέματα σεμιναρίου:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
    ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)

         1.  Διοικητικές κυρώσεις  (Πρόστιμα)

 • Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής  (άρθρο 53)
 • Διαδικαστικές παραβάσεις  (άρθρο 54)
 • Υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54 Α)
 • Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων (άρθρο 54 Β)
 • Παραβάσεις  φοροδιαφυγής (άρθρο 55)
 • Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 56)
 • Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης  (άρθρο 58)
 • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με το Φ.Π.Α.  (άρθρο 58 Α)
 • Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 59)


2. Μεταβατικές διατάξεις  του Κ.Φ.Δ., για τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.-Κ.Φ.Α.Σ.
   (άρθρο 7  Ν.4337/2015)


3 .    Διάφορα άρθρα Κ.Φ.Δ.

 • Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες (άρθρο 9)
 • Βιβλία και στοιχεία (λογιστικά αρχεία)  (άρθρο 13)
 • Πληροφορίες από το φορολογούμενο ( άρθρο 14)
 • Παραγραφή  (άρθρο 36)
 • Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια  (άρθρο 60)
 • Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας  (άρθρο 61)
 • Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων  (άρθρο 62)
 • Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής   προσφυγή κατά πράξεων της Διοίκησης  (άρθρο 63)


4.    Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46)


5. Ποινικές κυρώσεις

 • Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη (55Α)
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής  (άρθρο 66)
 • Αυτουργοί και συνεργοί  (άρθρο 67)
 • Ποινική δίωξη, παραγραφή εγκλημάτων, μετατροπές -αναστολές ποινών, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις  (άρθρα 68-71)

6. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων  επαγγελματιών  (άρθρο  13 παρ.1 Ν.2523/1997.  ΑΥΟ  ΠΟΛ. 1117/2016)

7. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών

 • ΑΥΟ ΠΟΛ.1022/31.1.201
 • ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1078/27.3.2014                              

         

                           ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - Ε.Λ.Π.(Ν.4308/2014),
                            ύστερα από τον τελευταίο Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016)
           Άρθρα 8-15 ( ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)

 • Τιμολόγιο πώλησης (υποχρέωση έκδοσης, πρόσωπα έκδοσης, πιστωτικό τιμολόγιο), περιεχόμενο τιμολογίου, απλοποιημένο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο, χρόνος εκδοσης τιμολογίου (άρθρα 8-11)
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυθεντικότητα τιμολογίου (άρθρα 14-15)
 • Στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών και  υπηρεσιών, τρόπος και χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (άρθρα 12-13)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr