Σεμινάριο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας λογιστικών και φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών– Μέλος της διαρκούς επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014

αναλυτικό βιογραφικό

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 3-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
400

Προνομιακή Τιμή για τους συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 20 ωρών και διεξάγεται σε 4 απογεύματα στις 3,4,5 & 6 2017.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

1η μέρα

 

1.1. Δομή των Ε.Λ.Π.
1.2. Πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π.
1.3. Ορισμοί
1.4. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης
1.5. Λογιστικά συστήματα (διασφάλιση αξιοπιστίας)
1.6. Αποθέματα 


2η μέρα

 

2.1. Κρατικές επιχορηγήσεις
2.2. Έσοδα και έξοδα
2.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία
2.4. Καθαρή θέση
2.5. Υποχρεώσεις

 

3η μέρα

 

3.1. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
3.2. Έσοδα και έξοδα (κατασκευαστικά συμβόλαια) 

 

4η μέρα

 

4.1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου
4.2. Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης (Ε.Λ.Π. και φορολογική νομοθεσία)
4.3. Λοιπά πρακτικά θέματα

Σε ποιούς απευθύνεται:

Λογιστές – Φοροτεχνικούς ιδιοκτήτες λογιστικών γραφείων και μεσαία στελέχη (βοηθούς λογιστές) λογιστηρίων επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων με πολλά πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής

Σκοπός σεμιναρίου:

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, της λογιστικής οδηγίας της Ε.Λ.Τ.Ε. και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και γνωμοδοτήσεων του Σ.ΛΟ.Τ. που αφορούν την τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες. Ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των νέων λογιστικών κανόνων (70% της ύλης καλύπτεται με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής)

Θέματα σεμιναρίου:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1.1. Δομή
1.2. Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
1.3. Ορισμοί (Ορολογίες παραρτήματος Α’)

 • Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση, Αναγνώριση και αρχική αναγνώριση, Αναπροσαρμογή, Απομείωση, Γεγονός, Γνωστοποίηση, Δουλευμένο (έννοια), Εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, Ενδεχόμενη υποχρέωση, Έσοδο, έξοδο. Επιμέτρηση. Εύλογη αξία. Εύλογη παρουσίαση. Ζημιά. Ημερομηνία αναφοράς. Καθαρή θέση. Καθαρή λογιστική αξία. Κόστος. Μισθώσεις (λειτουργικές και χρηματοδοτικές). Λογιστικά στοιχεία. Λογιστικές πολιτικές. Οντότητες. Λογιστική βάση. Περίοδος αναφοράς. Προβλέψεις. Προσαρμογή αξίας. Σημαντικό μέγεθος. Συνδεδεμένο μέρος. Συνέχιση δραστηριότητας. Φορολογική βάση. Χρηματοοικονομικά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Ωφέλιμη ζωή. κ.λπ.

1.4. Κατηγορίες οντοτήτων – Κριτήρια ένταξης

 • Μεγάλες
 • Μεσαίες
 • Μικρές
 • Πολύ μικρές (εντός και εκτός οδηγίας)

1.5. Λογιστικά συστήματα

 • Απλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και καταγράφονται στα βασικά λογιστικά αρχεία
  • Οι φορολογικοί κανόνες που γίνονται λογιστικοί κανόνες για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)
  • Άλλα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
  • Ποιο σχέδιο λογαριασμών πρέπει να τηρείται. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  • Διασφάλιση αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (απλογραφικού και διπλογραφικού)

1.6. Αποθέματα

 • Κανόνες επιμέτρησης αποθεμάτων
 • Απαλλαγή από τη σύνταξη απογραφής για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας ή της αξίας του τελικού αποθέματος
 • Απομείωση αποθεμάτων

2.1. Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα

 • τρίτων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1

2.2. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα.

 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί – Η αρχή του δεδουλευμένου
 • Αναγνώριση εσόδων από πώληση αγαθών
 • Αναγνώριση εσόδων από παροχή υπηρεσιών
 • Αναγνώριση εσόδων τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων
 • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
  • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)
 • Λοιπά έσοδα και κέρδη
 • Έξοδα (Έξοδα ίδρυσης, κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής πωληθέντων αγαθών ή υπηρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές εργαζομένων, έξοδα έρευνας, έξοδα ανάπτυξης, επισκευές και συντηρήσεις, τόκοι και τα συναφή έξοδα, έξοδα και τις ζημίες από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων, τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος)
 • Λοιπά έξοδα και ζημιές
 • Προβλέψεις και Απομειώσεις

2.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία

 • Πελάτες
  • Απομειώσεις (προβλέψεις) πελατών
 • Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
 • Χορηγηθέντα δάνεια και λοιπές απαιτήσεις
 • Επενδύσεις
 • Συμμετοχές
 • Προπληρωμένα έξοδα (επομένων χρήσεων) και δουλευμένα έσοδα
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.4. Καθαρή θέση

 • Κεφάλαιο.
 • Συναλλαγματικές διαφορές
 • Αποθεματικά

2.5. Υποχρεώσεις

 • Προμηθευτές
 • Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
 • Τραπεζικά δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
 • Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
  • Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
  • Φ.Π.Α (λογιστική παρακολούθησης του Φ.Π.Α.)
 • Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Έξοδα χρήσης δουλευμένα και έσοδα επομένων χρήσεων
 • Προβλέψεις

3.1. Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.

 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Αρχική αναγνώριση. Όλες οι περιπτώσεις αρχικής αναγνώρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων (εξόφληση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, δαπάνες αποκατάστασης περιβάλλοντος κ.λπ.)
 • Δαπάνες συντηρήσεων και επισκευών
 • Ιδιοπαραγόμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Αποσβέσεις - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Σταθερή μέθοδος
  • Φθίνουσα μέθοδος
  • Μέθοδος μονάδων παραγωγής
  • Ποιες οντότητες διενεργούν τις λογιστικές αποσβέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 24 Ν. 4172/2013)
  • Διαφοροποίηση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Παρακολούθηση στο μητρώο των παγίων των λογιστικών και των φορολογικών αποσβέσεων
 • Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Έλεγχος απομείωσης
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
  • Λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων από την πλευρά του εκμισθωτή, του μισθωτή και εμπόρου εκμισθωτή
  • Λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
 • Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
  • Λογιστική αντιμετώπιση της οντότητας ιδιοκτήτη του οικοπέδου
  • Λογιστική αντιμετώπιση της μισθώτριας οντότητας
  • Λογιστική αντιμετώπιση της ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδο τρίτων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1

3.2. Έσοδα και Έξοδα.

 • Αναγνώριση εσόδων κατασκευαστικών συμβολαίων
  • Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (αναγνώριση εσόδων και δαπανών)

4.1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου

 • Γενικά
 • Εργασίες προετοιμασίας
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το απλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων των οντοτήτων που τηρούν βιβλία με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Εγγραφές μεταφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών, (διαφορές με το Ε.Γ.Λ.Σ.).
 • Προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων και του φόρου εξόδου
 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ορισμός, γενικές αρχές σύνταξης, απλοποιήσεις και απαλλαγές)
  • Ισολογισμός (Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων
  • Προσάρτημα

4.2. Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης

 • Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αντιστρέφονται οι διαφορές αυτές.
 • Τρόποι παρακολούθησης διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Αναβαλλόμενη φορολογία

4.3. Λοιπά πρακτικά θέματα

 • Λογιστική παρακολούθηση φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και λοιπών φόρων
 • Λογιστική παρακολούθηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
 • Ποιες πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) και για πιο λόγο δεν συμφέρει η απαλλαγή από τη σύνταξη απογραφής

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr