Σεμινάριο

ΕΛΠ (θέματα πρώην ΚΦΑΣ)

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Βοηθούς λογιστών, μεσαία στελέχη λογιστηρίων, λογιστικά γραφεία

Σκοπός σεμιναρίου:

Είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα στους συμμετέχοντες για όλα τα θέματα του πρώην ΚΦΑΣ τα οποία διέπονται πλέον από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Θέματα σεμιναρίου:

Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ΒΙΒΛΙΑ πρώην ΚΦΑΣ)


1. Αρχές τήρησης βιβλίων


2. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

• Διπλογραφικό Σύστημα
• Απλογραφικό Σύστημα

3.Άλλα λογιστικά αρχεία

• Αποθέματα:
      - Απογραφή και απαλλαγές.
- Ενσώματων και άυλων παγίων
- Λοιπών περιουσιακών στοιχείων
• Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
δικλείδες ασφαλείας  στις συναλλαγές γενικά και διακίνησης –
• Λοιπά θέματα διασφάλισης


4.Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

• Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

5. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (θέματα από το άρθρο 30 που αφορούν τα βιβλία, στοιχεία, απογραφές κ.λπ. δηλαδή τα θέματα του πρώην ΚΦΑΣ).

6. Παραδείγματα


Β) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΠ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ πρώην ΚΦΑΣ)

1. Τιμολόγιο πώλησης

• Έννοια τιμολογίου
• Έγγραφα που θεωρούνται τιμολόγιο
• Πιστωτικό τιμολόγιο
• Αυτοτιμολόγηση
• Συναλλαγές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου

• Περιεχόμενο τιμολογίου

• Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο

• Χρόνος έκδοσης τιμολογίου


2. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

• Συναλλαγές για τις οποίες εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης
• Περιεχόμενο στοιχείου λιανικής πώλησης
• Τρόπος έκδοσης στοιχείου λιανικής πώλησης
• Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό
• Περιστασιακές πωλήσεις

3. Φορολογικοί μηχανισμοί και συναφή θέματα

• Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

• Αυθεντικότητα του τιμολογίου

• Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (έννοια - περιεχόμενο - διασφάλιση - φύλαξη - λήψη)


4. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα και χειρισμός τους


5. Παραδείγματα

Γ) ΚΥΡΩΣΕΙΣ
• Τήρηση βιβλίων και στοιχείων (άρθρα 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 4174/2013)
• Πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στα βιβλία και στοιχεία (άρθρο 24 του Ν. 4174/2013)
• Οι κυρώσεις για την πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων των ΕΛΠ που αφορούν την τήρηση βιβλίων κα την έκδοση στοιχείων (άρθρο 54 του Ν. 4174/2013)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr