Σεμινάριο

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η φορολογική & λογιστική τους αντιμετώπιση

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Γραφεία της Ναυτεμπορικής στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (οδός Ι. Δραγούμη 8 & Τσιμισκή, 3ος όροφος)

Κόστος
Συμμετοχής
150

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε Οικονομικούς διευθυντές ,  Προϊσταμένους  Λογιστηρίων , Λογιστές , Βοηθούς Λογιστών  και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των διεθνών συναλλαγών.  

Σκοπός σεμιναρίου:

Η αναφορά στη φορολογική αντιμετώπιση των εμπορικών συνεργασιών, που αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας μας και των επιχειρήσεων των άλλων κρατών του  κόσμου και στις φορολογικές  υποχρεώσεις που έχουν τα φυσικά πρόσωπα όταν είναι  Έλληνες και  αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και στον τρόπο που φορολογικά αντιμετωπίζεται μια αλλοδαπή επιχείρηση όταν εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Ελλάδα

Θέματα σεμιναρίου:

 • Διαδικασίες στην Ελλάδα  ίδρυσης   υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας και φορολογικές υποχρεώσεις της ( Δευτερεύουσα εγκατάσταση)
 • Διαδικασίες μεταφοράς της έδρας αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα (Κύρια εγκατάσταση)και φορολογικές  υποχρεώσεις της
 • Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης  στην Ελλάδα  των αλλοδαπών Νομικών Προσώπων(Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού κέρδους της εγκατεστημένης στην  Ελλάδα αλλοδαπής  όταν αυτή κάνει δαπάνες  που προέρχονται από  την έδρα της στην αλλοδαπή (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Φορολογική αντιμετώπιση των σχέσεων μεταξύ μητρικών Εταιρειών της αλλοδαπής και θυγατρικών στην Ελλάδα. Ενδοομιλικές  Συναλλαγές τεκμηρίωση. 
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμόμενου μερίσματος ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε αλλοδαπά Νομικά  Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Τρόπος φορολόγησης  διανεμόμενου μερίσματος  ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε αλλοδαπά Φυσικά  Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Φορολογική αντιμετώπιση των σχέσεων μεταξύ θυγατρικών Εταιρειών της αλλοδαπής  και μητρικών  στην Ελλάδα. Ενδοομιλικές Συναλλαγές τεκμηρίωση.
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμομένου μερίσματος  αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Τρόπος φορολόγησης διανεμομένου μερίσματος  αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Το κοινό φορολογικό καθεστώς  των μητρικών και θυγατρικών εταιρειών που είναι  εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
 • Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ)
 • Συντελεστές φορολόγησης μερισμάτων  θυγατρικών Εταιρειών στα Βαλκάνια (Παραδείγματα – εφαρμογές)
 • Η εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων  στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/67  όπως ισχύει  με το Νόμο 3427/05
 • Η φορολογική αντιμετώπιση των OFFSHORE  Εταιρειών στην Ελλάδα. Περιπτώσεις δαπανών που αναγνωρίζονται από εξωχώριες Εταιρείες
 • Συμβάσεις περί αποφυγής  διπλής φορολογίας. Φορολογική αντιμετώπιση των τόκων που εισπράττονται  από  το εξωτερικό  από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Παραδείγματα – εφαρμογές) Όλες οι γνωμοδοτήσεις του Ε.Σ.Υ.Λ  που αφορούν στη Λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών μεταξύ  των υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή καθώς και στις σχέσεις μητρικών – θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων στο εξωτερικό της Χώρας
 • Ο ρόλος των φορολογικών εκπροσώπων και αντιπροσώπων στην Ελλάδα
 • Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Περιπτώσεις φορολόγησης των αδιανέμητων κερδών τους στην Ελλάδα.
 • Περιπτώσεις Αλλοδαπών επιχειρήσεων που θα κριθεί ότι αυτές αποκτούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
   

Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων και να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τελευταίων πληρέστερα.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr