Σεμινάριο

mini Academy in People Management

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Εργασιακή Ψυχολόγος – Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

αναλυτικό βιογραφικό

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

Business Strategy & Supply Chain Consultant

αναλυτικό βιογραφικό

ΚΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Senior Business Process Manager, Strategic Advisor & Trainer

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 13-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρες 17.00 - 22.00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
450

Προνομιακή Τιμή για τους Συνδρομητές

Γενικές Πληροφορίες:

Το mini Academy in People Management έχει διάρκεια 35 ωρών. 

Παρέχονται προνομιακές τιμές σε συνδρομητές, φοιτητές και ανέργους καθώς και σε περισσότερους από έναν συμμετέχοντες της ίδιας ετιαρείας.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Απευθύνεται σε όλα τα Μεσαία Στελέχη Επιχειρήσεων που
• έχουν ή προετοιμάζονται να αναλάβουν τη Διοίκηση ομάδας συνεργατών ( προσωπικού; εργαζομένων;)
• θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα όπως η διαχείριση της απόδοσης, η παρακίνηση, οι εργασιακοί ρόλοι & διαδικασίες, η αλλαγή εργασιακής κουλτούρας και η ηγεσία αποτελεσματικών ομάδων

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων διοίκησης  για την αποτελεσματική άσκηση του ηγετικού ρόλου και την επιτυχημένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Θέματα σεμιναρίου:

1. Διοίκηση Προσωπικού:  αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη επιχειρηματική δεξιότητα
• Εισαγωγή – παρουσίαση προγράμματος - γνωριμία
• Νέος manager – νέες προκλήσεις
• Το προφίλ του σύγχρονου manager: οι ιδιαιτερότητες του ρόλου και οι απαιτούμενες δεξιότητες
• Μπορεί ένας αποτελεσματικός υπάλληλος να γίνει αποτελεσματικός manager και με ποιο τρόπο;
• Η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε περίοδο κρίσης
• Η Διοίκηση Ανθρώπων: μια ιδιαίτερη επαγγελματική δεξιότητα
• Ατομική και Ομαδική Διοίκηση Προσωπικού
• Διοίκηση έργων vs διοίκηση ανθρώπων

2. Ηγεσία αποτελεσματικών  ομάδων, παρακίνηση & Εταιρική κουλτούρα 
• Η έννοια της ομάδας και τα χαρακτηριστικά της
• Τα στάδια διαμόρφωσης μιας ομάδας και οι συγκρούσεις
• O ρόλος της επικοινωνίας στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος
• Ηγεσία αποτελεσματικών ομάδων: τι περιλαμβάνει και πώς εφαρμόζεται
• Η έννοια και τα είδη της εταιρικής κουλτούρας
• Εργασιακές σχέσεις και εταιρική κουλτούρα
• Παρακίνηση : ο οργανωσιακός και ο προσωπικός παράγοντας
• Ποια είναι τα αποτελεσματικά κίνητρα και ποιος ο ρόλος του άμεσου προϊσταμένου στην υποκίνηση των εργαζομένων;
• Ποιες είναι οι δύσκολες περιπτώσεις εργαζομένων και πώς θα τις διαχειριστούμε αποτελεσματικά

3. Εσωτερική λειτουργία επιχείρησης και ο οργανογραμματικός σχεδιασμός
• Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον : προκλήσεις, ευκαιρίες, δυνατότητες και εμπόδια για την ανάπτυξή του
• Όραμα και αποστολή της επιχείρησης
• Η αλυσίδα των επιχειρησιακών λειτουργιών και οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχημένη προσαρμογή της στο επιχειρηματικό περιβάλλον
• Η στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών λειτουργιών
• Είδη οργανωτικής  δομής
• Οργανωσιακές διαδικασίες
• Η ροή των εργασιακών διαδικασιών
• Οργανογραμματικός σχεδιασμός

4. Περιγραφές εργασιακών ρόλων &  στελέχωση θέσεων εργασίας
• Εργασιακοί ρόλοι & καταμερισμός αρμοδιοτήτων στο προσωπικό
• Περιγραφές θέσεων εργασίας – ο σχεδιασμός και η χρησιμότητά τους
• Αξιολόγηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου για τις απαιτήσεις συγκεκριμένου εργασιακού ρόλου
• Η προσέλκυση υποψηφίων
• Ο σχεδιασμός μιας αγγελίας
• Επιλέγοντας τον κατάλληλο υποψήφιο για την κατάλληλη θέση
• Τα στάδια της διαδικασίας επιλογής
• Η συνέντευξη επιλογής προσωπικού
• Άλλες μέθοδοι επιλογής προσωπικού & ψυχομετρικά εργαλεία
• Αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης

5. Διαχείριση αλλαγών
• Τι είναι αλλαγή και τι σηματοδοτεί η απόφαση για αλλαγή
• Οι λόγοι για ουσιαστική αλλαγή
• Είδη αλλαγών στο χώρο της εργασίας
• Αλλαγή και εταιρική κουλτούρα
• Τα στάδια της αλλαγής
• Στάσεις απέναντι στην αλλαγή: ο ρόλος της διοίκησης και των εργαζομένων
• Η άρνηση απέναντι στην αλλαγή – αντιμετωπίζοντας την αντίσταση στην αλλαγή

6. Διαχείριση της Απόδοσης -  Coaching -  Συστήματα Αξιολόγησης
• Τι σημαίνει υψηλή απόδοση για κάθε θέση εργασίας
• Πότε οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν ικανοποιητικά
• Ποιες εργασιακές/οργανωσιακές προϋποθέσεις ευνοούν τις υψηλές επαγγελματικές επιδόσεις
• Γιατί χρειάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης
• Ποια είναι τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης
• Ποιο είναι καταλληλότερο για τη δική μου επιχείρηση
• Τι πρέπει να προσέξω κατά την εφαρμογή ενός νέου συστήματος
αξιολόγησης της απόδοσης
• Πώς μπορώ να κάνω το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης πιο αποτελεσματικό
• Ποιος είναι ο ρόλος της στοχοθέτησης στη διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων
• Πώς δίνουμε πληροφόρηση στους εργαζόμενους σχετικά με την πορεία της απόδοσής τους – η Συνέντευξη Αξιολόγησης
•  Η έννοια του coaching και του mentoring

• Ο ρόλος του coaching στην ενδυνάμωση των εργαζομένων και πώς εφαρμόζεται

• Όταν ο εργαζόμενος ούτε μπορεί, ούτε θέλει: η ψυχολογική διαχείριση της λήξης μιας επαγγελματικής συνεργασίας

7. Self -Coaching  αποτελεσματική Αυτο-Διοίκηση για επιτυχημένη Διοίκηση Προσωπικού
• Η αποτελεσματική διαχείριση του Εαυτού μας
• Χαρακτηριστικά επαγγελματικής προσωπικότητας
• Η εφαρμογή της συναισθηματικής & κοινωνικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας
• Αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμησή μας στον επαγγελματικό ρόλο
• Θέτοντας τα σωστά  όρια στον εαυτό μας και τους άλλους
• Διαχείριση χρόνου & προσωπικής ενέργειας
• Διαχείριση εργασιακού άγχους
• Τομείς αυτοβελτίωσης και προσωπική ανάπτυξη
• Χορήγηση ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης / ανάλυση & συζήτηση αποτελεσμάτων

«Κλείσιμο» ακαδημαϊκου κύκλου:  σύνοψη αποτελεσμάτων – συζήτηση – σύνθεση και σύνδεση των επιμέρους ενοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: seminars@naftemporiki.gr