Οι εισηγητές μας

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων συνεργάζεται με εισηγητές, διακεκριμένους επιστήμονες και καταξιωμένα στελέχη στον τομέα που δραστηριοποιούνται με στόχο το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα παρεχομένων γνώσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

Ο κ. Κωνσταντίνος Γαρουφάλης σπούδασε οίκονομικά στήν ΑΣΟΕΕ καί έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στήν Αγγλία στά χρηματοοικονομικά όπου έλαβε τό πτυχίο M.Sc. Διετέλεσε Οίκονομικός  Διευθυντής έπί σειρά έτών σέ πολυεθνικές καί έλληνικές έπιχειρήσεις καί έχει είκοσαετή έμπειρία άπό τόν Τραπεζικό χώρο καί άπό τόν εύρύτερο ίδιωτικό τομέα. Εχει έκπαιδευθεί  ώς είσηγητής παρακολουθώντας σεμινάρια Έκπαίδευσης ΄Εκπαιδευτών καί είναι μόνιμος είσηγητής σεμιναρίων στήν ΄Ελληνική ΄Εταιρεία Διοικήσεως ΄Επιχειρήσεων άπό το 1993. Είναι έπίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων καί διετέλεσε είσηγητής σέ θέματα χρηματοοικονομικής άναλύσεως στό έκπαιδευτικό κέντρο τής ΄Εμπορικής Τραπέζης

δείτε τη λίστα σεμιναρίων του εισηγητή