Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020
18:59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities (ρυθμιζόμενη πληροφορία ν. 3556/2007)
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: ...
18:41
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Ανακοίνωση
ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση
18:19
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η τιμή για το ΑΔΑΚ για την ημερομηνία 30/03/2020 είναι 13.7865 Για τα στοιχεία ενεργητικού διαπραγματεύσιμου ΑΔΑΚ, παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη το επισυναπτόμενο αρχείο.ETF_30032020
18:11
LAVIPHARM Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Παιανία, 27 Μαρτίου 2020 - Η Lavipharm A.E., κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η ...
17:52
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Σύμφωνα με τους όρους του από 16 Μαρτίου 2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ...
17:39
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Αποτελέσματα Έτους 2019: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 97 εκατ.
Αποτελέσματα Έτους 2019: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 97 εκατ.Αποτελέσματα Έτους 2019: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 97 εκατ.
17:28
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Αποτελέσματα Ψηφοφορίας - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27 Μαρτίου 2020
Αποτελέσματα Ψηφοφορίας - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27 Μαρτίου 2020Αποτελέσματα Ψηφοφορίας - Έκτακτη Γενική Συνέλευση 27 Μαρτίου 2020
17:12
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2020
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2020Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Μαρτίου 2020
16:35
SATO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και ...
15:22
ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006
Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» δηλώνει ότι, στις 26.03.2020, απέκτησε συνολικά 102.737 κοινές ονομαστικές μετοχές της ...