Δείκτες ΧΑ

Σύμβολο Όνομα Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Ώρα
ΔΧΜ
FTSEB
FTSEM
ΔΑΣ
ΔΒΠ
FTSEA
ΔΕΜ
ΔΚΥ
ΔΚΩ
ΔΠΑ
ΔΠΟ
ΔΠΥ
ΔΤΑ
ΔΤΧ
ΔΤΛ
ΔΤΡ
ΔΤΠ
ΔΥΓ
ΔΧΥ
FTSEMSFW
ΔΜΕ
ΔΑΠ
FTSE
FTSENTR
FTSE
FTSEGT
FTSEGTI
ΓΔ
ΓΔ
ASI
ASIP
FTSED
ΔΜΚ
HCBPI
HELMSI
HCBTRI
ΣΑΓΔ