Συμβολο Tιμή Διαφ%
DJI
DJT
DJU
DJC
DJINET
DWCF
DW25
DWLG
DWL
DWMG
DWMV
DWSG
DWSV
DWMI
Συμβολο Tιμή Διαφ%
DWRTF
COMP
NDX
NXTQ
NBI
IXCO
INDS
INSR
BANK
IXTC
SPX
OEX
MID
CVK
Συμβολο Tιμή Διαφ%
SPSUPX
NYA
NYK.ID
NYP.ID
NYE.ID
BTK
DRG
PSE
XAX
XMI
MSH
TNX
TYX
XAU
Συμβολο Tιμή Διαφ%
HGX
OSX
SOX
BKX
VIX
VALUA
OTPATV
OTPAT
OTPATG
FOX50
0000
DWAM
DWBR