Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 12:00

Φοροεκτιμήσεις

Όταν ο καταβαλλόμενος βάσει της ατομικής συμβάσεως εργασίας μισθός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ ή Δ.Α. αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων), τότε δεν οφείλονται στον μισθωτό ιδιαιτέρως επιπλέον του καταβαλλομένου μισθού και τα προβλεπόμενα από ΣΣΕ ή τη Δ.Α. επιδόματα, αλλά τα επιδόματα αυτά συμψηφίζονται σε αυτόν, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον του συμπεφωνημένου μεγαλύτερου μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα, ενώ απαιτείται συμφωνία για το αντίθετο.

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Τι ισχύει για τον συμψηφισμό αποδοχών
Όταν ο καταβαλλόμενος βάσει της ατομικής συμβάσεως εργασίας μισθός είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ ή Δ.Α. αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων), τότε δεν οφείλονται στον μισθωτό ιδιαιτέρως επιπλέον του καταβαλλομένου μισθού και τα προβλεπόμενα από ΣΣΕ ή τη Δ.Α. επιδόματα, αλλά τα επιδόματα αυτά συμψηφίζονται σε αυτόν, εκτός αν έχει συμφωνηθεί με την ατομική ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον του συμπεφωνημένου μεγαλύτερου μισθού. Η δυνατότητα συμψηφισμού αποτελεί τον κανόνα, ενώ απαιτείται συμφωνία για το αντίθετο.

  • Αντιθέτως, οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας δεν συμψηφίζονται με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές ούτε κατόπιν ρητής συμφωνίας.
  • Τα ποσά των δώρων (επιδομάτων εορτών) Χριστουγέννων και Πάσχα μπορούν να συμψηφισθούν με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές μόνον κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και μισθωτού.
  • Οι οφειλόμενες προσαυξήσεις για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές ή τις εορτές μπορούν να συμψηφιστούν με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και μισθωτού.
  • Είναι επίσης έγκυρη η συμφωνία ότι οι αξιώσεις του μισθωτού για απασχόλησή του κατά τις Κυριακές και για τη στέρηση της εβδομαδιαίας αναπαύσεως συμψηφίζονται με τις υπέρτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές. Για τον συμψηφισμό (καταλογισμό) της προσθέτου αμοιβής που οφείλεται για την παροχή πρόσθετης εργασίας προς τις υψηλότερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές απαιτείται ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού.
  • Ο συμψηφισμός της αμοιβής υπερεργασίας με τον υπέρτερο του νομίμου καταβαλλόμενο μισθό είναι επιτρεπτός.
  • Είναι άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτών με την οποία οι αξιώσεις λόγω υπερωρίας (βασική αντιμισθία μετά της προσαυξήσεως) θα καλύπτονται συνολικά ή μερικά από τις τυχόν σε αυτούς καταβαλλόμενες υπέρτερες αποδοχές.

Αγορά ακινήτου από αλλοδαπό
Για την αγορά ακινήτου από αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται καταρχάς το πρόσωπο αυτό να αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ, καθώς και να λάβει κωδικούς TAXISnet. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Ελλάδα κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να καταβληθούν το τίμημα, ο φόρος μεταβίβασης και τα λοιπά έξοδα. Προ της υπογραφής του συμβολαίου θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ (με βάση την τοποθεσία του ακινήτου) και να καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Στην περίπτωση που το πρόσωπο που αποκτά είναι πολίτης τρίτης χώρας, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πενταετή άδεια διαμονής στην Ελλάδα, λόγω της συγκεκριμένης αγοράς, εφόσον η αξία του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία του προσώπου. Μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου πρέπει να υποβληθεί η δήλωση E9 ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Το αλλοδαπό πρόσωπο που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα έχει υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο αυτό.

Δημοφιλή Ερωτήματα
Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, απαλλάσσεται από τον φόρο. Συνεπώς, εάν η παραχώρηση γίνεται για χρήση επαγγελματικής στέγης, το ετήσιο μίσθωμα τεκμαίρεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.   [SID:12595188]