Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019 17:32

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ A.E. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος

Στυλιανού

Μπουτάρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος

Χριστίνα

Κωνσταντίνου

Μπουταρη

Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος

Αμαρτζίτ

Σουρτζίτ

Σινγκ

Εκτελεστικός Μέλος

Εμμανουήλ

Νικολάου

Λεκάκης

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος

Αποστόλου

Αρτόπουλος

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

 

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Αυγούστου 2019 έχει ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.

2. Αρτόπουλος Ελευθέριος του Αποστόλου. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

3. Αρτοπούλου Αναστασία του Ιωάννη. Δεν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι διετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλ. την 19η Αυγούστου 2021.