Τρ. Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Uniastrum

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 13:18
UPD:13:19
REUTERS/SERGEI KARPUKHIN

Την ολοκλήρωση της πώλησης της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία, στο πλαίσιο της στρατηγικής απομόχλευσης και μείωσης των κινδύνων στον ισολογισμό, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Η Τράπεζα αναφέρει συγκεκριμένα ότι ολοκλήρωσε την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία, που αποτελείται από (α) το ποσοστό συμμετοχής της  στη θυγατρική τράπεζα στη Ρωσία, CB Uniastrum Bank LLC, ύψους 80%, και το ποσοστό συμμετοχής της στη θυγατρική εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρωσία, Leasing Company Uniastrum Leasing LLC, ύψους 80%, και (β) ορισμένα δανειακά ανοίγματα στη Ρωσία, στον κ. Artem Avetisyan (ο «Αγοραστής»), κύριο μέτοχο της Bank Regional Credit, και σε εταιρείες που ελέγχονται από τον Αγοραστή.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος στη Ρωσία εμπίπτει στη στρατηγική του για επικέντρωση σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων. Η πώληση της συγκεκριμένης θυγατρικής στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική του συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό, και εξαλείφει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητές του στη Ρωσία, περιλαμβανομένου και του κινδύνου ρευστότητας.

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του συγκροτήματος με τον αγοραστή έχουν προκύψει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 17 Ιουλίου 2015. Με την πώληση αυτή το συγκρότημα μειώνει τους κινδύνους στον ισολογισμό κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ και τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία κατά περίπου 550 εκατ. ευρώ. Η πώληση βελτιώνει την εποπτική κεφαλαιακή θέση του συγκροτήματος, με θετική επίδραση περίπου 30 μονάδων βάσης στον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται σε 23 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελείται από ζημιά ύψους 28 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών στον λογαριασμό αποτελεσμάτων και κέρδη ύψους 5 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Η εναπομείνουσα καθαρή έκθεση (στοιχεία που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και στοιχεία εκτός ισολογισμού) του συγκροτήματος στη Ρωσία μετά την ολοκλήρωση της πώλησης ανέρχεται σε 155 εκατ. ευρώ (σε σύγκριση με 148 εκατ. ευρώ όπως ανακοινώθηκε στις 17 Ιουλίου 2015) και η έκθεση αυτή αναμένεται να μειωθεί σταδιακά. Ως αποτέλεσμα της αναθεωρημένης συμφωνίας, η εναπομείνουσα έκθεση περιλαμβάνει έκθεση ύψους 42 εκατ. ευρώ που προέρχεται από αναβαλλόμενο μέρος συμφωνίας ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων, αλλά επωφελείται από τη μείωση της έκθεσης εκτός ισολογισμού κατά 34 εκατ. ευρώ.

Η πώληση εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Διευκρινίζεται ότι η συναλλαγή δεν επηρεάζει την παρουσία της τράπεζας στη Ρωσία μέσω των δύο γραφείων αντιπροσωπείας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα