ΙΑΣΩ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016 16:22
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 03.06.2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 144 μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.371.014 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 13.05.2016 πρόσκληση:

 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015 (κατά τα Δ.Π.Χ.Α) η επΆ αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δΆ του κ.ν. 2190/1920 και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και εγκρίθηκαν ομόφωνα ήτοι με 24.371.014 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα ήτοι με 24.371.014 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα ήτοι με 24.371.014 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ήτοι με 24.371.014 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.  Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 37.200¤ πλέον Φ.Π.Α..

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 24.371.014 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3724% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014 καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΙΑΣΩ

Σχολιασμένα