Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016 16:44
UPD:23:53


«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της η οποία συνεδρίασε την 23.06.2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 29.059.777 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό 7225% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2015-31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.059.777

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7225%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.059.777

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.059.777 κατά: - αποχή: -

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.059.777

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7225%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.059.777

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.059.777 κατά: - αποχή: -

3) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.059.777

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7225%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.059.777

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.059.777 κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός της χρήσης 1.1.2015 έως 31.12.2015 αμοιβές για τη χρήση 2015 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι: προς α) τον Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 197.60000 β) τον Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 208.60000 γ) την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.00000 δ) την Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.00000 και ε) τον Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 20.00000.

Προεγκρίθηκαν οι κάτωθι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούν τη χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) ήτοι: προς α) τον Ιωάννη Λάππα του Ηλία μέχρι του ποσού των Ευρώ 120.00000 β) τον Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ μέχρι του ποσού των Ευρώ 120.00000 γ) την Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.00000 δ) την Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.00000 ε) τον Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 20.00000 στ) τον Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 2.50000 και ζ) τον Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 2.50000.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.059.777

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7225%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.059.777

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.059.777 κατά: - αποχή: -

5) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 29.059.777

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7225%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.059.777

Αριθμός ψήφων υπέρ: 29.059.777 κατά: - αποχή: -

6) Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

 

 

Αθήνα 23/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα