ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016 14:20
UPD:23:53

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/06/2016

 

 

Η εταιρεία “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 27η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 στον Ασπρόπυργο Αττικής εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας εκπροσωπούντες το 8727 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή 10.124.431 μετοχές σε σύνολο 11.600.888.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Στο πρώτο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2015 καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) .

 

Στο δεύτερο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2015 ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015 (1/1/15-31/12/15).

 

Στο τρίτο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  ομόφωνα για την χρήση 2015 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (188.51800€). Προενέκρινε επίσης την καταβολή ποσού έως 300.000€ ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2016.

 

Στο τέταρτο θέμα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2016 την Ελεγκτική εταιρία «MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» Α.Μ.  ΕΛΤΕ: 17 διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130.

 

Στο πέμπτο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 τη δωρεάν διάθεση 35.000 ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή της σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

 

Στο έκτο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 030 έως 10 Ευρώ δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 και  εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Στο έβδομο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τη πολυετή συνεργασία με την εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  Ενημέρωσε επίσης ότι η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και παράλληλα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ηγετική θέση που κατέχει στο χώρο των logistics. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα