ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 15:56
UPD:23:53

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 04/09/2017

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.38843/02/Β/97/104

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2016 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των  Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016 καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016 καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016) .

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2016 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2016 των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 (1/1/16 -31/12/16).

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για τη χρήση  2017.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2016 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (139.88000 €). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως 300.00000 € ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2017.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή  Ελεγκτών και  αναπληρωτών για την χρήση  2017.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2017 την Ελεγκτική εταιρία “MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Νιάρχο του Αντωνίου γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Παμίσου αριθμός 12 με Α.Δ.Τ :  AK 659248 ΑΜ ΕΛΤΕ: 2195 και ως αναπληρωματικό τον κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου γεννηθείς στην Αθήνα κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Δερβενακίων αριθμός 49 με Α.Δ.Τ :  AK 555571 ΑΜ ΕΛΤΕ: 1281. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το   Σ.Ο.Ε.Λ.

 

ΘΕΜΑ 5ο  : Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.16 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 τη δωρεάν διάθεση 101.000 ιδίων μετοχών σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των  300.000 με τιμή από 030 έως 100  Ευρώ δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ.16 Κ.Ν.2190/1920).

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 030 έως 100 Ευρώ δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εταιρικής εγγύησης προς την θυγατρική εταιρεία DOTLINK A.E.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας DOTLINK A.E. και των τυχόν σε εκτέλεση αυτής συναφθησομένων παραρτημάτων ή συμβολαίων και την παροχή εγγυήσεως για την εκπλήρωση όλων των όρων της ως άνω συμβάσεως παραρτημάτων και τυχόν συμβολαίων και την πληρωμή κάθε είδους οφειλής από αυτά περαιτέρω δε την παραίτηση από παντός δικαιώματος των άρθρων 853 επόμενα Α.Κ ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρία  DOTLINK A.E. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο τόκους νόμιμους ή υπερημερίας προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει θα εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο (συμβολαιογραφικό ή μη) για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού λόγω της μετατροπής των μετοχών από έγχαρτες σε άυλες.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού και την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 οι οποίες αφορούν τη σύγκληση συνεδρίαση συμμετοχή των μετόχων λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων.

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των ΓΣ.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις των Γενικών Συνέλεύσεων της Εταιρείας από την 29-05-2010 έως και σήμερα.

ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Κατά τη συνεδρίαση αυτή μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για πέντε έτη δηλαδή μέχρι την 03.09.2022 και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:

  1. Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ
  2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου
  3. Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδων
  4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου
  5. Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου
  6. Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου
  7. Σκαρλάτος Αθανάσιος του Δημητρίου
  8. Καλλιγέρης Δημήτριος του Στυλιανού

 

Πέραν των ανωτέρω θεμάτων δεν συζητήθηκε οποιοδήποτε άλλο θέμα από τους μετόχους.

 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα