ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 15:50
UPD:23:53

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 14.06.2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 7 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.845.741 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 93,19% των παρευρισκόμενων μετόχων αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) στην μορφή που έχουν, καταρτίσθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά τις επ΄αυτών εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και  των Ορκωτών Ελεγκτών.

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 2ο: Την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της  χρήσης  2017 (01.01.2017 – 31.12.2017)

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 3ο: Την έγκριση των πάσης φύσεως επενδυτικών πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων για την χρήση 2017.

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 4ο: Την ανάθεση του έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018,  στην ελεγκτική εταιρεία  « ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»  με  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146,   Διεύθυνση Βλαχερνών 10  –  Τ.Κ  15124 Μαρούσι ,  η  οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη  στα μητρώα της ΕΛΤΕ, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 και με Α.Μ ΕΛΤΕ 002. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών,  ορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο Ν.3919/2011 και οι σχετικές αποφάσεις της ΕΛΤΕ.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της εταιρείας για την περίοδο από Ιούνιο 2018 εως Μάιο 2019 οι οποίες θα ανέρχονται  εως του ποσού των 500.000,00 €.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας επικυρώνει την απόφαση του Δ.Σ. όσο αφορά την εκλογή του κου Μπαρδάκου Λουκά του Γεωργίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 45 του Ν.3016/2002.

Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντά του κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα εως τη λήξη θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.843.491 ψήφοι, ποσοστό 93,16%

Κατά: 2250 ψήφοι, ποσοστό 0,03%

 

ΘΕΜΑ 7οΤην καταβολή μερίσματος 0,28 € ανά μετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2017. Στο προς διανομή μέρισμα  0,28 € ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος  μερισμάτων 15%, και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή, θα διαμορφωθεί σε 0,238€. 
Δικαιούχοι του μερίσματος  είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 20η Ιουνίου 2018     (Record Date*). 
Από την 19η Ιουνίου 2018 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) και θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.  Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31.12.2018) η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα).

 

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΘΕΜΑ 8ο:   Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 100% των παρευρισκόμενων μετόχων, ενέκρινε ομόφωνα να μην σχηματιστεί βάση του Επενδυτικού Νόμου 3908/11 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Έγκυροι Ψήφοι: 7.845.741,ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 93,19%

Υπέρ: 7.845.741 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

 

ΘΕΜΑ 9οΔεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα