ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 16:56
UPD:23:53


Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 22.06.2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 298 μέτοχοι εκπροσωπούντες 83.800.568 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 68,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην από 01.06.2018 πρόσκληση:

 

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2017 (κατά τα Δ.Π.Χ.Α), η επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920, και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και εγκρίθηκαν ομόφωνα, ήτοι με 83.800.568 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 82.750.902 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 67,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017. Στη σχετική ψηφοφορία δεν ψήφισαν 1.049.666 μετοχές που είχαν εξουσιοδοτήσει μέλη του Δ.Σ. και δεν είχαν παρασχεθεί ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 83.800.568 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2017.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, ήτοι με 83.800.568 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ.  Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 40.000€ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης και το ποσό των 15.300€ πλέον ΦΠΑ για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσεως 2018.

5. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 83.800.568 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

6. Επί του πέμπτου, έκτου και έβδομου θέματος της ημερησίας διάταξης, ήτοι:

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

- Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και

- Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2018, η λήψη αποφάσεων αναβλήθηκε, για την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, αιτήσει μειοψηφίας που εκπροσωπεί ποσοστό πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/1920.

 

Επειδή δε η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουλίου 2018 αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, με ημερομηνία καταγραφής την 16η Ιουλίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 17η Ιουλίου 2018, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν.2190/1920.

 

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα