Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 14:52
UPD:23:53

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 2052601000

 

 

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

 

Η Εταιρεία ανακοινώνει τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνεδρίασε την 28.06.2018 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αριθμ. 2 και Τεώ. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν είκοσι επτά (27) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 31.799.697 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 79,06 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

2) Αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017). Περαιτέρω αποφασίστηκε να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.126.138,10 Ευρώ, ήτοι 0,028 (μεικτό ποσό) ανά μετοχή. Το μέρισμα αυτό 0,028 Ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,0238 Ευρώ (καθαρό ποσό) ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 2/7/2018.

Hμερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίστηκε η 3/7/2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 6/7/2018 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK», ως εξής:

(Α) Στους Χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (Θεματοφύλακες- Χρηματιστηριακές Εταιρίες) εφόσον έχουν δηλώσει στην ΕΛ.ΚΑ.Τ. ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό των πελατών τους και με τον τρόπο πληρωμής που αυτοί έχουν επιλέξει.

(Β) Στους ίδιους τους Μετόχους, οι οποίοι για το τμήμα του χαρτοφυλακίου τους που τηρείται υπό το χειρισμό της ΕΛ.ΚΑ.Τ., ή όταν αυτοί δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξή των ποσών ως εξής:

1. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό εφόσον οι Μέτοχοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά σε λογαριασμό ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα

2. Με την προσέλευσή τους στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης , με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως. 

Από την 5/7/2019 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Ομήρου 2 και Τεώ, Ταύρος 17778.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εντός της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017 αμοιβές για τη χρήση 2017 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: προς (α) τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 150.000, (β) τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 150.000, (γ) την κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, (δ) την κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, (ε) τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 25.000, (στ) τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 2.500 και (ζ) τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 2.500.

Περαιτέρω, εγκρίθηκαν οι κάτωθι αμοιβές για τη χρήση 2018 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ήτοι: προς α) τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 40.000, β) τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 40.000, γ) την κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.000, δ) την κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 20.000, ε) τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 20.000, στ) τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 3.000, ζ) τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 3.000.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

5) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

6) Εξελέγησαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα κάτωθι πρόσωπα, ήτοι:

(α) ο Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, (β) ο Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και (γ) ο Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. H αμοιβή του κ. Γεωργίου Ροζάκη του Σταύρου αποφασίστηκε ότι θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 1.200,00 το μήνα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.799.697

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 79,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.799.697

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.799.697 κατά: - αποχή: -

7) Ανακοινώθηκε προς τους μετόχους η από 6.6.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (α) να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) με εισφορά σε είδος των ακινήτων της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ΑΕΕΑΠ, λόγω του ότι η αξία ενός εκ των ακινήτων αυτών (και ειδικότερα του ακινήτου της Εταιρείας ευρισκόμενου επί της οδού Ερμού αρ. 47) είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για τη σύσταση κατά τα ανωτέρω της ΑΕΕΑΠ με βάση τον ν. 2778/1999, και (β) να διερευνηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και της θυγατρικής της.

Δεν υπήρξε κάποια άλλη ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

 

 

Αθήνα 28/06/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΚΛΜΣχολιασμένα