ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 12:44
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 26.07.2018 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10), η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 10 μέτοχοι της εταιρίας (2 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 8 δι' αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 4.822.565 μετοχές επί συνόλου 5.867.311, δηλαδή ποσοστό   82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:

Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2017, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση

Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 3.611.342 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 61,550 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας υπέρ της απαλλαγής του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της υπό κρίση χρήσης και ότι καλώς έχουν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους.

Γ. Η Γενική Συνέλευση μετά την εισήγηση του Προέδρου εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON με ΑΜ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018–31/12/2018

Δ. Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση του έτους 2018 συνολικού ποσού Ευρώ έως  100.000, παρέχει δε το δικαίωμα και την εξουσία προς το Δ.Σ να επιφέρει τροποποιήσεις στο καθορισθέν ως άνω συνολικό ποσό αμοιβής των μελών του μέχρι τη σύγκληση της νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, των σχετικών αποφάσεών του υποκειμένων πάντοτε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης

Ε. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου, συγγενών ή συνδεδεμένων ή και τρίτων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς

ΣΤ. Η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε ομόφωνα   (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ότι δεν συντρέχει λόγος εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ζ. Η Γενική συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα   (ήτοι με ψήφους 4.822.565 επί συνόλου παρισταμένων μετοχών 4.822.565 και συνόλου μετοχών 5.867.311) δηλαδή ποσοστό 82,193 %  επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 44  παρ. 1 του ν.4449 όπως ισχύει, με την ορισμό τριών μελών από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και  ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Πρόεδρο της Επιτροπής που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, το  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ ΤΟΥ ΖΩΗ  Μέλος της Επιτροπής και το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.  κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΔΙΟΝΣχολιασμένα